HOTĂRÂREA NR.137 din   27.11. 2018

HOTĂRÂREA NR.137

Din   27.11. 2018

Privind  alocarea sumei de 2840 lei pentru acordarea unor pachete pensionarilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-expunerea de motive nr. 14193 /20.11 2018 a domnului Primar

-Raportul nr.14192/20.11.2018 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune alocarea sumei de 2840 lei  pentru acordarea unor pachete  pensionarilor  cu ocazia sărbătorilor de iarnă;

-adresa nr. 13/05.11.2018 a Sindicatului liber al Pensionarilor Sălaj prin care se solicită acordarea unui numar de 50 de pachete cu produse alimentare de sărbători pentru pensionarii care se află în situații dificile din punct de vedere material și de sănătate  care au pensie  până la 600 lei lunar;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 2 si 3 ale Consiliului Local;

Potrivit prevederilor legii nr 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificarile si  comp-letarile ulterioare

În temeiul art. 36(2) litb ,d şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 2840 lei cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru acordarea a 50 de pachete pensionarilor  care se află în situații dificile din punct de vedere material și de sănătate și au pensie  până la 600 lei lunar.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

            Art. 3 Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Serviciul buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

-Sindicatului liber al Pensionarilor Salaj

-Dosar hotărâri

-Publicitate

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

            SARKOZI PAUL                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria