HOTĂRÂREA nr.17 Din 18.02.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.17

Din 18.02.2020

Privind aprobarea listei de investiții pe anul 2020

             Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

– raportul nr. 1893 din 13.02.2020  al Compartimentului, Management de  Proiecte și achiziții publice privind aprobarea listei de investiții pe anul 2020.

            – referatul de aprobare a domnului Primar nr.1892/13.02.2020 , avizul favorabil al comisiilor  de specialitate  nr 1,3 ale  Consiliului local;

              -Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

            Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

             Art.1 Se aprobă lista de investiții pe anul 2020 , potrivit anexei parte integrantă din prezenta.

              Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  domnnul Primar , Compartimentul Management de Proiecte și achiziții publice și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale .

             Art.3 Prezenta se comunică cu

                     -Instituția Prefectului Județului Sălaj

                     -Domnului Primar

                    -Compartimentul  Managementul Proiectelor , Investiții

                    -Serviciul Contabilitate Buget Finanțe .

                     -Dosar de ședința/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

          SARKOZI PAUL                                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA