HOTĂRÂREA  nr.49

Din  08.04.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                           HOTĂRÂREA  nr.49

Din  08.04.2022

privind aprobarea diminuării suprafeței de teren transmisă Agenției Naționale pentru Locuințe prin HCL nr. 60/20.04.2021

Consiliul local al al orașului Jibou;          

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.4777  /07.04.2022 al domnului primar ;

– Raportul de specialitate nr.4778 /07.04.2022 al compartimentului management de proiecte si achizitii publice;

-adresa nr. 4463/31.03.2022 transmisa ANL referitor la acceptarea diminuării suprafeței de teren transmisa prin HCL 60/20.04.2021 la ANL

-Adresa nr. 6346/06.04.2022, transmisă de ANL, prin care își exprimă acordul cu diminuarea suprafeței de teren

Avizele favorabile ale  comisiilor de specialitate;

In temeiul prevederilor art 129 alin 1 alin 2  lit c si d ,art 139 (3)lit g, art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă  diminuarea suprafetei de 3450 mp  inscrisa  in CF nr. 54020,  transmisă Agenției Naționale pentru Locuințe prin HCL nr. 60/20.04.2021, cu suprafata de 2608 mp .

Dupa diminuare situatia terenurilor este urmatoarea :

a) Suprafața rezultată în urma diminuării și care va rămâne la ANL este de 842 mp, inscrisa în CF nr. 54975, respectându-se indicii urbanistici: POT si CUT

b) Suprafata ramasa in urma diminuarii de 2608 mp înscrisa în CF 54976  se va folosi în vederea obținerii unei finanțări prin programul PNRR, Componenta 10- Fondul Local, I.2-  Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiștii din sănătate și învățământ, pentru construirea unui bloc pentru specialiști, avand denumirea: Construire bloc de locuinte de serviciu pentru specialisti S+P+4E

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a  prezentei se incredinteaza domnul primar si  biroul urbanism. administrarea domeniului public si privat al orasului

Art.3 Prezenta se comunica cu ;

  • dl. Primar
  • Institutia Prefectului-Judetul Sălaj
  • Agentia Nationala pentru locuinte  Bucuresti
  • Compartimentul management de proiecte si achizitii publice
  • Dosar hotarari/dosar de sedinta
  • Publicitate

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     PINTEA VICTOR                        SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA