HOTĂRÂREA NR.131 Din 24.09.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.131

Din 24.09.2019

Privind includerea în domeniul public al Orașului Jibou a unor elemete de infrastructură (rețele de alimentare cu apă) și concesionarea prin atribuire directă a acestora în favoarea Companiei de Apă Someș SA prin Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa

Consiliul Local al oraşului Jibou,

            Având în vedere

– Raportul de specialitate nr.11.408/17.09.2019  al Biroului Urbanism, Amenajarea teritorilului, administrarea domeniului public si privat , din cadrul Primăriei orașului Jibou ;

– Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

 – art. 21 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

             – HCL nr. 69/2019 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între UAT Oraș Jibou și Compania de apă Someș SA.

             – Legea nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Analizând referatul de aprobare nr.11.407/17.09.2019 a  primarului  oraşului Jibou , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129, lit. b), 196, lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;                                             

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 (1) Se aprobă înregistrarea în domeniul public de interes local al orașului jibou a rețelelor de alimentare cu apă de pe str. Viitorului conform anexei și concesionarea prin atribuire direct a acestora în favoarea Companiei de apă Someș SA prin Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic  Someș Tisa.

                        (2) Modificarea valorii actuale actuale de inventor de 380.849 a rețelei de apă de pe strada Odorheiului cu valoarea de 76.681,18 lei din care 66.577,98 lei finanțată din surse proprii ale Companiei de apă Someș SA și 10.103,20 lei finanțată din bugetul local.

                        (3) Modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare ca apă și canalizare încheiat cu Compania de apă Someș SA prin încheierea unui act adițional între părți care va avea ca obiect completarea listei bunurilor ce fac obiectul concesiunii cu bunurile / obiectivele prevazute în anexa nr.1.

            Art.2 Se mandatează primarul orasului Jibou să semneze actul adițional.

            Art.3 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar

            Art.4 Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Biroul Urbanism,amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

     RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA