HOTĂRÂREA nr.41

Din 24.02 2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.41

Din 24.02 2023

privind aprobarea modificarii Statului de funcții al

Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere

-Referatul de aprobare nr.2017/16.02.2023 al primarului orasului Jibou ;

-Raportul de specialitate nr.2018/16.02.2023 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța;

          -Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,3 ale Consiliului local;

-Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;

          -Art.1, art.3, art.4 din Ordinul nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;

          Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c) , din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

          În temeiul  prevederilor art  139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;                                                     

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța, prin transformarea postului din medic specialist în medic primar , specialitatea Pneumologie, potrivit Anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

 -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

         -Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța

           -Dosar hotărâri/ Publicitate

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ

      POP IULIUS EMMANUEL                       SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                      TEGLAȘ  RODICA