HOTĂRÂREA nr.61

Din 27.04.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.61

Din 27.04.2022

privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR)

pentru orașul Jibou

           Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

– raportul nr.4084/24.03 2022 Compartimentului Protecția Civilă privind  aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor -(P.A.A.R)-pentru orasul Jibou;                       

-referatul de aprobare a domnului Primar nr.4084/24.04. 2022, avizul favorabil al comisiilor de specialitate  nr 1,3 ale  Consiliului local;

           -prevederile art.13 lit.a) din legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art.14 lit.a) din OMAI nr.163/2007;

-prevederile art.5,6,7 si 8 din OMAI nr.132/2007 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a P.A.A.R. și structura cadru a acestuia;

          Văzând  prevederile art.129 (2) lit a, art 136  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

          În temeiul  prevederile art.139 alin 1 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor aferent UAT Oraș Jibou, conform Anexei, parte integrantă din prezenta.

Art.2 După aprobare, Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor aferent UAT Oraș Jibou, se va pune la dispoziția secretariatului tehnic permanent al Comitetului pentru Situații de Urgență.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  domnnul Primar , și Comaprtimentul Protecția Civilă.

          Art.3 Prezenta se comunică cu:

                   -Instituția Prefectului Județului Sălaj

                   -Domnului Primar

                    -Compartimentul  Managementul Proiectelor și achiziții publice

                    -Serviciul Contabilitate Buget Finanțe .

                   -Dosar de ședința/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ                   SICORA COSMIN                      SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA