HOTĂRÂREA NR.168 Din 26.11.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.168

Din  26.11.2019

Privind  asigurarea  transportului   unor  sportivi  la Cupa de Crăciun  Atletico la ARAD

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere:

            -referatul de aprobare nr. 14613/25.11.2019 a domnului  primar ,

             -solicitarea nr.14.447/21.11.2019 și nr.14.551/22.11.2019  a  Clubului Sportiv Rapid JIBOU privind asigurarea deplasării celor două grupe la  manifestarea sportiva mai sus  amintită;

        -raportul nr. 14614  din 25.11.2019  a  Serviciului buget ,finanțe,contabilitate privind asigurarea  transportului   sportivilor  la Cupa de Craciun  Atletico la ARAD

            -Avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr.1,2 a Consiliului Local

           În conformitate  cu prevederile legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, art.129(7) lit. f, art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂTĂȘTE:

            Art. 1 Se asigura transportul pentru Clubul Sportiv Rapid Jibou pentru participarea  la Cupa de Craciun  Atletico la ARAD  cu microbuzul din dotarea Primăriei, in perioada noiembrie ,decembrie 2019 . Cheltuielile cu aceasta deplasare sunt de 1500lei.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar.

            Art. 3   Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul  buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate/mass media

          – Clubul Sportiv Rapid Jibou

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

     PETREAN DORU AURELIAN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA