HOTĂRÂREA NR.136 Din 29. 11. 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.136

                                                Din 29. 11. 2016

Privind alocarea sumei de 2500  lei pentru  acordarea a unor pachete cu dulciuri grupelor de colindatori la Festivalul  de colinde IN EXCELSIS DEO

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 29. 11. 2016

            Având în vedere:

– expunerea de motive a d.lui primarului privind alocarea unor fonduri pentru  acordarea a 250 pachete cu dulciuri grupelor de colindatori  participanti  la  Festivalul  de colinde IN EXCELSIS DEO 2016 organizat  cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou. in perioada 16-18.decembrie  2016

– referatul nr. 14.422  din 15. 11. 2016  al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune alocarea unor fonduri pentru acordarea unor pachete cu dulciuri grupelor de colindatori , solicitarea  facuta de catre dl. director al Casei de Cultura JIBOU

–    avizul favorabil al comisiei economice a  Consiliului Local

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                            Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 2500  lei din bugetul local pentru acordarea unor pachete cu dulciuri in valoare de 10 lei/pachet,   grupelor de colindatori participanti  la Festivalul  de colinde IN EXCELSIS DEO cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou.Festivalul se va desfasura in perioada 16-18.12.2016

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

  • Dl.Primar
  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
  • Biroul buget ,finante contabilitate
  • Mijloace de publicitate
  • Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                 Stana Ioan                                                                         SECRETAR ORAS,

                                                                                                                 Opris Maria