HOTĂRÂREA nr.56

Din 28.03 2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.56

Din 28.03 2023

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 

“MODERNIZARE   CORP C1 SI AMENAJARE TEREN DE SPORT DIN CADRUL  LICEULUI TEHNOLOGIC OCTAVIAN GOGA”

 Consiliul local al orasului Jibou,

 Având in vedere:

-Referatul de aprobare  nr. 3895/23.03.2023 al domnului Primar;

-Referatul de specialitate nr. 3896/23.03.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Jibou;

-Finalizarea proiectului tehnic pentru investitia “MODERNIZARE   CORP C1 SI AMENAJARE TEREN DE SPORT DIN CADRUL  LICEULUI TEHNOLOGIC OCTAVIAN GOGA”;

-Actualizarea devizului general al investiției;

Văzând prevederile:

-Art.44-46  din legea nr 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

-HG 907/2016 privind etapele  de elaborare  si continutul cadru al documentatiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor  de investitii finantate din fonduri publice

În temeiul prevederilor art.129(2)lit b, coroborat cu art.129 (4)lit d, art.139(1,3), art.196(1) lit. a)  din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

        Art.1 Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  “MODERNIZARE   CORP C1 SI AMENAJARE TEREN DE SPORT DIN CADRUL  LICEULUI TEHNOLOGIC OCTAVIAN GOGA” , conform anexei parte integrantă din prezenta.

     Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  se încredinteaza  domnul primar  si Comp. Management de proiecte și achizitii publice.

     Art.3 Prezenta  se comunică cu:

–      Institutia Prefectului Județul Sălaj

–      Primarul orașului Jibou

–      Compartimentul Management de proiecte și achiziții publice

–      Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

–      Publicitate /dosar de ședință

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ

             BIG  VALENTIN                          SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                               TEGLAȘ  RODICA