HOTĂRÂREA nr. 65 din 27 iunie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 65

Din 27 iunie 2017

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici  și a documentatiilor  faza DALI pentru lucrarile  de” Reabilitare  termică a blocurilor de locuințe  O1 si O2  situate în  orașul Jibou str. Garoafelor “

        Consiliul local al oraşului Jibou ,

        Având în vedere:

    -raportul de specialitate nr 7468 din 23.06 2017  al  compartimentului  investiții, managementul proiectelor,  

    -expunerea de motive  a domnului primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

      Potrivit prevederilor art.44 alin  (1) din legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale  cu modificările și completările ulterioare,

       În conformitate  cu prevederile   art.36 alin )2) lit  b, coroborat cu alin.4 lit d, din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată,

       În temeiul prevederilor art.45 alin( 3 )  din legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată

Hotărăşte:

      Art.1  Se  aprobă  indicatorii tehnico-economici  și  documentațiile  faza DALI pentru lucrările  de Reabilitare  termică a blocurilor de locuințe  O1 si O2  situate în  orașul Jibou str. Garoafelor conform anexei parte integranta din prezenta .

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire se încredințează  domnul Primar

     Art.3  Prezenta se comunica cu

            -Institutia Prefectului judetului Salaj

            -Dl. Primar

            -Compartimentul  buget finante contabilitate

            -Compartimentul investitii, managementul proiectelor

            -Dosar  hotarari/dosar de sedinta

            -Mass-media

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează  SECRETAR

        Cotuț Ștefan                                                                      Opriș Maria

�   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

                Cotuț Ștefan                                          SECRETAR oraș Opriș Maria