HOTĂRÂREA nr. 52 Din 20.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr. 52

Din 20.04.2021

privind modificarea  Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Jibou

Dr. Traian Herța

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere

-raportul de specialitate nr.5590/16.04.2021 al Spitalului Orășenesc Jibou  Dr. Traian Herța și  referatul de aprobare  nr. 5589/16.04.2021 al domnului primar;

         – avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1, 2,3 ale Consiliului local;

         -Legea nr. 153/2017 privind alarizarea personalului platit din fonduri publice art.31 alin.2,3,4,5, Anexa nr.II, Capitolul I, a.4-2;

         – Art.1,art.3, art.4 din Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor de angajare și promovare în funcții , grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare din sectorul sanitar;

                  În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE :

         Art.1 Se aprobă modificarea Statul de funcții al Spitalului Orășenesc Jibou  Dr. Traian Herța conform Anexei parte integrantă din prezenta.

         Art.2  Se aprobă  transformarea postului din medic primar în medic specialist la secția de Medicină internă a Spitalului Orășenesc Jibou Dr Traian Herța.

         Art.3 Prezenta se duce la îndeplinire de către  Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța.  

         Art.4 Prezenta se comunică cu:

         -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărări/dosar de ședință

-Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța.  

-Publicitate/mass media

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ     PINTEA VICTOR                              SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA