HOTĂRÂREA nr. 203 Din 21.12.2021 Privind aprobarea contului de execuție bugetară încheiat la 17 decembrie 2021 la Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                              

HOTĂRÂREA nr.203

Din 21.12.2021

Privind aprobarea contului de execuție  bugetară încheiat la 17 decembrie 2021

 la Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța

          Consiliul Local al Oraşului Jibou:

          Având în vedere:

-raportul nr.2478/20.12.2021 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr Traian Herța inregistrat la primaria orasului Jibou cu nr. 15547/20.12.2021 privind contul de executie bugetară încheiat la 17 decembrie 2021;

-Referatul de aprobare nr.15546/20.12.2021  a   domnului Primar ;

          -avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local

         În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul  prevederillor art 129 (2) lit b , art 129(4) lit a , 139 (1,3) , art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  încheiat la 17 decembrie 2021

 la Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța, astfel:

NR CRTVENITURICODPREVEDERI INITIALE 2021PREVEDERI DEFINITIVE 2021INCASARI/PLATI 17.12.2021
 VENITURI TOTALE 18.110.00018.534.00017.116.823
 Venituri din prest. servicii331008516.000516.000538.546
 Venituri din contractele incheiate cu casele de asig. sociale de sanatate3310216.029.0006.403.005.019.921
 Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la BS3310301.446.0001.446.0001.179.210
 Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publicadin sume alocate din venituri proprii ale MS3310319.0009.0000
 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru sect. de functionare4015010050.000
 Subv. din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii43101075.00045.00045.000
 Subv. din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii43101475.000155.000131.920
 Subv. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pt. acoperirea cresterilor salariale4310339.960.0009.960.00010.152.226
 CHELTUIELI TOTALE 18.110.00018.534.00017.112.894
 CH. PERSONAL1015.160.00015.160.00014.774.465
 CH. MATERIALE   din care202.875.0003.219.0002.206.523
 Bunuri si servicii20.011.124.0001.220.000892.904
 Reparatii curente20.02150.000109.00096.291
 Hrana20.03144.000184.000143.075
 Medicamente si materiale sanitare20.041.327.0001.643.0001.028.743
 Obiecte inventar20.05115.00060.00042.820
 Alte chelt (depl., preg. profesionala, alte chelt.) 15.0003.0002.690
 CH. DE CAPITAL din care7175.000155.000131.906
 Masini, echip. si mijl. de transport71010253.000155.000131.906

EXCEDENT 3.929 ron( Sectiunea  functionare 3915 +   Sectiunea  dezvoltare 14)

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar si Spitalul orasenesc  Jibou Dr Traian Herța.     

Art.3 Prezenta se comunică cu:

         -Domnul Primar

         -Compartimentul buget, finanţe, contabilitate

         -Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

         -Spitalul Orășenesc Jibou

         -Dosar hotărâri

         -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ:

          ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                     SECRETAR GENERAL

                                                                                                         OPRIȘ MARIA