HOTĂRÂREA NR. 47 din 26 mai 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.  47  

                                                Din  26 mai 2015

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna iunie 2015

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 mai 2015,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă dl. consilier  Barbur Traian  pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna  iunie 2015.

            Art. 2    –  Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

                         Stejerean Liviu                                                            SECRETAR ORAS,

                                                                                   Opriş Maria