HOTARAREA nr 114 din 27.09.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA nr 114

                                                din   27.09.2016      

Privind rectificarea bugetului local  potrivit prevederilor Hotararii nr 140 din 19. 09. 2016 a Consiliului Judetean Salaj  Salaj  cu suma de 138,30 mii   lei

         Consiliul local al  orasului Jibou , intrunit in sedinta ordinara in data de 27. 09. 2016

            Având în vedere:

 –  Raportul  nr 13. 374 din 22 09 2016 a biroului buget contabilitate

  – Hotararea  nr 140 din 19. 09.2016 aConsiliului Judetean Salaj  privind rectificarea  bugetului propriu al judetului si al institutiilor si serviciilor publice  subordonate Consiliului Judetean ,pe anul 2016  expunerea de motive a domnului primar , avizul favorabil al comisiei economice a Consiliului local.

            In baza prevederilor art. 19 , 50   din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 38 alin 2 lit b  şi art. 45(1,2  ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2016 potrivit   prevederilor Hotararii  nr 140 din 19. 09.2016 a Consiliului Judetean Salaj  privind rectificarea  bugetului propriu al judetului si al institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Judetean pe anul 2016 cu suma de 138,30 mii lei  din cota de 20% din  impozitul pe venit si din sumele defalcate  din unele venituri  ale bugetului de stat, pentru cofinantarea aferenta proiectului “Drum de Centura Est-Jibou .

            Art. 2 – Prezenta se  duce la indeplinire de catre dl primar  si biroul contabilitate

            Art 3   – Prezenta se  comunică cu:

  • Institutia Prefectului judetului Salaj
  • DL. Primar
  • Biroul Contabilitate
  • Dosar hotărâri/dosar de sedinta
  • Publicitate

PRESEDINTE DE SEDINTA                      Contrasemneaza SECRETAR                                                          

                   Micle Corina                                                    Opris Maria