HOTĂRÂREA nr. 8 din 31.01.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  nr 8

Din 31. 01. 2017

Privind revocarea HCL nr 154 din 20. 01. 2016

             Consiliul local al orașului Jibou întrunit în ședința ordinară din data de 31. 01. 2017

            Având în  vedere raportul   nr 531 din 17. 01. 2017 a Secretarului orașului Jibou , expunerea de motive a domnului Primar , avizul favorabil al comisiei de specialitate nr .3 a Consiliului local .

              În temeiul prevederilor art 36 alin 9 si art  45 alin . 1  din din Legea nr 215/2001 legea administrației  publice ,republicată.

HOTĂRĂȘTE

               Art 1 –  Se revocă  HCL nr 154 din 20. 01. 2016 fiind emisă cu  încălcarea  legii .

               Art 2 -Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredințează doamna secretar  Opriș Maria.

               Art 3– Prezenta se comunică  cu

                        -Instituția Prefectului Județului Sălaj

                        -Domnului Primar

                          – Serviciul Contabilitate Buget Finanțe .

                        -Dosar de ședință/publicitate

Președinte de ședință                                                     Contrasemnează SECRETAR

Foltiș  Radu                                                                                  Opriș Maria

                              Opriș  Maria