HOTĂRÂREA NR. 1 Din 26.01.2021

ROMÂNIA                                

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 1

Din  26.01.2021

privind aprobarea  rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar  în UAT oraș Jibou  pentru anul școlar 2021-2022

            Consiliul local al orasului Jibou

            Avand in vedere

– raportul de specialitate nr  13347/2020/08.01.2021 la proiectul de hotarare privind aprobarea  retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar  in UAT oras Jibou  pentru anul scolar 2021-2022

– adresa nr 7404 din 30.09. 2020 a Inspectoratului Scolar Judetean Salaj inregistrat la Uat oras Jibou sub nr 10.967/30.09. 2020 prin care se solicita emiterea  proiectul de hotarare si raportul argumentativ privind aprobarea  retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar  in UAT oras Jibou pentru anul scolar 2021-2022

referatul de aprobare  a domnului Primar

– comunicarile institutiilor de invatamant  din orasul Jibou privind  reteaua scolara in anul  2021-2022

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr 2 a Consiliului local

–  OMEC  nr 5599/21.09.2020   pentru aprobarea Metodologiei  privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat ,evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular precum si emiterea avizului conform  in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar  pentru anul scolar 2021-2022

            -art 95, art 61 (2)  Legea  nr 1/2011 legea educatiei nationale cu modificarile  ulterioare

             – Avizul  Conform emis prin adresa  nr 9795/16.12. 2020 inregistrata la noi  cu nr 13347/2020 pentru unitatile de invatamant preuniversitar  in UAT oras Jibou  pentru anul scolar 2021-2022

  Vazand preevederile  art 129 (2)lit d  coroborat cu prev.art 129(7)lit a ,art 136 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

In temeiul prevederilor art  196(1)lit a  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTARASTE:

Art 1. Se aproba  organizarea retelei scolare  a unitatilor de invatamant  in UAT oras pentru anul scolar 2021-2022 conform avizului conform emis de catre Inspectoratul Scolar , prevazute in anexa ,astfel

1.   Scoala Gimnaziala Lucian Blaga  

2.   Liceul  Tehnologic Octavian Goga

3.   Liceul  Teoretic Ion Agarbicean

4.   Gradinta Prichindel

5    Clubul Copiilor

Art.2 Prezenta se duce la indeplinire de catre institutiile scolare prevazute la art 1.

Art.3 Prezenta se comunica cu

-Dl Primar

– Inspectoratul Scolar Judetean Salaj

-Institutia Prefectului –Jud. Salaj.

-Publicitate

– Dosar de sedinta /dosar Hotarari

– Institutiile scolare prevazute la art 1

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

          SICORA COSMIN                                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA