HOTĂRÂREA  nr.32 Din  29.03.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                HOTĂRÂREA  nr.32

Din  29.03.2022

privind virarea de credite bugetare

           Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

           -raportul de specialitate nr.4121/24.03.2022 privind virari de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar;

-referatul de aprobare  nr.4120/24.03.2022 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

           Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă virarea de credite bugetare astfel:

                                                                                                                                    Miilei

ReducereDENUMIREA INDICATORDENUMIRE INDICATORMajorare
50 ,00Total Cheltuieli50 ,00
50 ,0070.02.50 Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 710101 Constructii Obiectiv: Imbunatatirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populatiei din nord-estul judetului70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 710130 Alte mijloace fixe Obiectiv: Studii de prefezabilitate si de fezabilitate pentru proiectul ‘Centrala electrica fotovoltaica in orasul Jibou, judetul Salaj’50 ,00

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Compartimentul Contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment Contabilitate

-Publicitate/mass media

          -Dosar hotarari

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ

              POP CORNEL EUGEN                        SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA