HOTĂRÂREA NR. 64 din 24 mai 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 64

                                                  din 24 mai 2016

Privind aprobarea alocarii sumei de  5000  lei pentru achizitionare servicii juridice

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 mai 2016,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor art. 1 alin.2 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative.

            Potrivit prevederilor art. 36(9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

            In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei  pentru doua contracte de asistenta juridica, unul in scopul reprezentarii  in instanta a autoritatii locale in proces cu Inspectoratul Judetean de Politie pentru emiterea avizului favorabil privind circulatia rutiera pe Drumul de Centura Est Jibou si  al doilea pentru documentatia de notificare in Cartea Funciara a imobilului  in care UAT Jibou detine cota parte, situat in str. Libertatii, nr.26.

            Art. 2 – Prezenta se comunica cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

               Boian Radu                                                                         SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria