HOTĂRÂREA NR. 18 Din 6 februarie 2015 – Privind aprobarea bugetului local de dezvoltare pentru anul 2015

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 18

                                                Din 6 februarie 2015

     Privind aprobarea  bugetului local de dezvoltare pentru anul 2015

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în 6 februarie 2015,

            Având în vedere  expunerea de motive a d.lui Primar,  referatul de specialitate nr. 1015/29.01.2015 al biroului buget, finanţe, contabilitate privind principalele prevederi ale bugetului local de dezvoltare pe anul 2015,  precum şi avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Văzând adresa nr.881/19.01.2015 a A.G.F.P. Salaj si adresa nr.1436/27.01.2015;

            In baza prevederilor Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015.

            In conformitate cu prevederile art.36(2) lit.b, (4) lit. a  din Legea nr. 215/2001, republicată

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă bugetul local de dezvoltare  pe anul 2015 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar- Eugen Bălănean şi d.na Opris Dorina- sef serviciu buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

  Viorica Buda                                                                                    SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                            Opris Maria