HOTARAREA NR. 106 Din 27 octombrie 2015

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 106

                                                            Din 27 octombrie 2015

Privind rectificarea  bugetului pentru anul 2015 la SC Parc Industrial SRL  Jibou

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în 27 octombrie 2015,

            Având în vedere  expunerea de motive a d-nei vice primar, referatul de specialitate al  SC Parc Industrial SRL Jibou cu nr. 136/20.10.2015, precum şi avizul nr. 13329/26.10.2015 al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile:

– Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Legea nr.82/1991, legea contabilitatii, republicata

– Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

– OUG nr.37/2008 privind  masurile conomico-financiare in domeniul bugetar, la nivelul operatorilor economici;

– OUG nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In baza prevederilor art.36(2) lit.”a” (3) lit.c  din Legea nr. 215/2001, republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                     Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă rectificarea   bugetului  de venituri si cheltuieli pentru anul 2015  la SC Parc Industrial SRL Jibou- acţionar unic Consiliul Local,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar, contabilul  şi administratorul   SC Parc Industrial SRL Jibou.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

  FARCAS SORIN                                                                              SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                  Opriş Maria