HOTĂRÂREA NR.124 Din 17.08.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                            

HOTĂRÂREA NR.124

Din 17.08.2020

Privind aprobarea incheierii unui act additional privind suplimentaea valorii contractului de servicii nr.15953/27.12.2019pentru investitia ”Reabilitare si modernizare rigole pluviale in satele Cuceu si Var”

      Consiliul local al orașului Jibou,

       Având în vedere:

          -Raportul de specialitate nr.9296/13.08.2020 al Compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor privind aprobarea incheierii unui act additional privind suplimentaea valorii contractului de servicii nr.15953/27.12.2019pentru investitia ”Reabilitare si modernizare rigole pluviale in satele Cuceu si Var”, dispoziția de șantier nr.1 pentru obiectivul de investiți mai sus precizat; note de renuntare si note de comanda suplimentara;

            -HCL nr.114/22.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiția Reabilitare si modernizare rigole pluvial in satele Cuceu si Var”

        -Referatul de aprobare nr.10779 din 24.09.2020 a domnului Primar ;

avizul favorabil  al comisiilor de specialitate nr 1 si 3 ale Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;OUG nr 114/2018 privind instituirea unor masuri  in domeniul investitiilor  publice si a unor  masuri fiscal-bugetare,modificarea  si completarea unor acte normative  si prorogarea unor termene

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  încheierea unui act additional privind suplimentarea valorii contractului de servicii nr. 15953/27.12.2019 pentru investiția Reabilitare si modernizare rigole pluviale in satele Cuceu si Var” conform anexei , parte integranta din prezenta.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                        -Serviciul Contabilitate

                        -Publicitate /dosar de ședință  

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ:

         ALMAS IOAN                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                          OPRIȘ MARIA