HOTĂRÂREA NR.143 Din 21.09.2021 privind Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „LUCIAN BLAGA”, JIBOU, aprobati prin HCL 33/2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                            

HOTĂRÂREA NR.143

Din 21.09.2021

privind  Actualizarea  indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „LUCIAN BLAGA”, JIBOU, aprobati prin HCL 33/2020

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr. 11712/20.09.2021a domnului Primar ;

-Raportul de specialitate nr.11713/20.09.2021 al Compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor privind  Actualizarea  indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „LUCIAN BLAGA”, JIBOU, aprobati prin HCL 33/2020    

Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă  Actualizarea  indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „LUCIAN BLAGA”, JIBOU, aprobati prin HCL 33/2020, conform devizului general anexat.

 Val fara TVA -lei-TVA -lei-Val. Cu TVA -lei-
  TOTAL GENERAL  7.187.730,93    1.353.050,71  8.540.781,64
  Din care C+M(1.2+1.3-1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)  5.955.582,20  1.131.560,62  7.087.142,82  

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                   -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                   -Domnul Primar

                   -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                   -Serviciul Contabilitate

                   -Publicitate /dosar de ședință  

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ:

                         BIG VALENTIN                                   SECRETAR GENERAL                                                                                              OPRIȘ   MARIA