HOTĂRÂREA nr.145 Din 29.10.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU         

HOTĂRÂREA  nr.145

Din  29.10.2019

Privind rectificarea  bugetului pe anul 2019 potrivit adresei SJG-STZ-4528/17.10.2019 AJFP Sălaj și Hotărârea de Guvern nr.752/14.10.2019

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

 -raportul de specialitate nr. 12999/21.10.2019 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2019 cu suma de 299,00 miilei;

”-referatul de aprobare  nr.12998/21.10.2019 al domnului primar ;

 -avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 Și 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, coroborat cu art. 129 (7)lit. c, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2019 pentru reparatii capitale la Spitalul Orășenesc Jibou,  astfel:

                                                                                                                               MII LEI

VENITURI                                                                                        

11.02.06 Sume defalcate din TVA

     pentru echilibrarea bugetelor locale                                                               299,00

CHELTUIELI                                                                                                            299,00

80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala                         

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                 10,00

80020130 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                 20,00

840303 Strazi

200200 Reparatii curente                                                                                        269,00

            Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale .

            Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

            -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ

         FOLTIȘ RADU                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA