PH 79 din 12.07.2018

nr. 79 din 12.07.2018
HOTĂRÂREA nr. 79 Din 12.07.2018 Privind aprobarea Acordului de cooperare pentru dezvoltarea formării tehnice și profesionale în sectorul industrial din județul Sălaj
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 79

Din 12.07.2018

Privind aprobarea Acordului de cooperare pentru dezvoltarea formării tehnice și profesionale în sectorul industrial din județul Sălaj

          Consiliul Local al orașului JIBOU întrunit în ședința extraordinară,

Având în vedere:

-Raportul  de specialitate nr.8687/09.07.2018 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru dezvoltarea formării tehnice și profesionale în sectorul industrial din județul Sălaj

– Hotărârea nr.77/29.06.2018 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru dezvoltarea formărilor tehnice și profesionale în sectorul industrial din județul  Sălaj;

-Hotărârea nr.154/19.09.2016 privind aprobarea Strategiei Sectoriale Resurse Umane  din Stetegia de Dezvoltare a județului Sălaj  pentru perioada 2015-2020 cu orizont  2030;

– Expunerea de motive a domnului PRIMAR;

– Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

Potrivit prevederilor art.36,alin.( 2), lit. e ) și alin.( 7) lit.( a și c)   din Legea nr.215/2001  legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin. ( 1 ) din Legea nr.215/2001  legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare pentru dezvoltarea formării tehnice și profesionale în sectorul industrial din judetul Salajconform anexei parte integranta din prezenta .

Art.2. Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar și compartimentul

Managementul de Proiecte și Achiziții Publice .

Art.3 Prezenta se comunică cu :

– dl. Primar

– Instituția Prefectului județul Sălaj

– compartimentul Managementul  de Proiecte și  Achiziții publice

– Serviciul Buget , finanțe contabilitate

– Consiliul Județean Sălaj

– Dosar hotărâri/dosar de ședință

– Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ

  INDRIEȘ ANA CLAUDIA                                                SECRETAR ORAȘ,

                                                                                         OPRIȘ MARIA