PH 1 din 30.01. 2018

nr. 1 din 30.01.2018
HOTĂRÂREA nr. 1 Din 30.01 2018 Privind completarea art 1 din HCL nr 108/29.08.2017 privind propunerea de schimbare a destinației imobilului situat în orașul Jibou loc. Var nr 103/A , în care a funcționat Școala cu clasele I-IV
ROMÂNIAJUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 1

Din  30.01 2018

Privind  completarea art 1 din HCL nr 108/29.08.2017 privind propunerea de schimbare a destinației  imobilului  situat în orașul Jibou loc. Var  nr 103/A , în care a funcționat Școala  cu clasele I-IV

     Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– Adresa nr. 2049/29.01.2018 a DGASPC  SĂLAJ  înregistrată în instituția noastră sub nr . 1157  din 29.01.2018 privind înființarea Casei de tip familial  în fosta locație a Școlii  cu clasele

I-1V din localitatea  Var;

– raportul de specialitate nr. 1071/ 26.01.2018  al Biroului urbanism, administrarea domeniului public și privat ;

– expunerea de  motive  nr. 1072/ 26.01.2018 a domnului Primar ;

– avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr 1, 2, 3  a Consiliului local;

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, art. 122 din Legea 1/2011 –legea educației naționale, Ordinului  nr. 5819/2016 al M.E.N C S privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor  și unităților de învățământ preuniversitar de stat precum și condițiile necesare acordarii acestuia ;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale   ,republicată;

În temeiul  art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu modificările și co,pletările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

       Art.1 Se completeaza art. 1 din HCL nr 108/29.08. 2017 si va avea urmatorul continut.

Se  aproba propunerea de schimbare a destinatiei  imobilului  situat in orasul JIbou ,localitatea Var 103/A,inscris in CF nou nr  53483  nr cad 53483-C1  in care a functionat   Scoala cu clasele I-IV ,in imobil “Casa de tip familial “.cu o capacitate de 16 locuri.

Suprafata de teren aferenta cladirii este de 2086mpinscrisa in CF nr  53483 Jibou  nr cad 53483

Perioada pentru care se solicita schimbarea destinatiei imobilului este de 10 ani.

Schimbarea  destinatiei va intra in vigoare  de la data emiterii  avizului  conform al ministrului

Art.2  Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza domnul primar

      Art.3   Prezenta se comunica  cu :

-Institutia Prefectului judetului Salaj

-Inspectoratul Scolar judetean Salaj

-Dl. Primar

-Biroului urbanism, administrarea domeniului public si privat

-Serviciul Contabilitate

-Publicitate /dosar de sedinta

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                Contrasemnează:

               PINTEA VICTOR                                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA