HOTĂRÂREA nr.116 Din 26.09. 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ             

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.116

Din  26.09. 2017

privind aprobarea  investiției  și a indicatorilor tehnico economici  pentru investiția “Reabilitarea și modernizarea străzii  Wesselenyi UAT oraș JIBOU “

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

            -raportul de specialitate nr. 10.879 din 22.09. 2017  al compartimentului  Investiții  , managementul Proiectelor privind aprobarea  investiției  și a indicatorilor tehnico economici  pentru investiția “Reabilitarea și modernizarea strazii  Wesselenyi UAT oras JIBOU “

     –  expunerea de  motive  a domnului Primar

     –  avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local 

  Potrivit prevederilor art 44-46 din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile  ulterioare    

     Vazand prevederile art 36 alin 2 lit b din legea  nr 215/2001 legea administratiei  publice locale   ,republicata

     In temeiul   art 45  alin 1 si 2  din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale ,republicata

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se aproba  investitia “Reabilitarea si modernizarea strazii  Wesselenyi UAT oras JIBOU “din orasul Jibou   si a indicatorilor tehnico –economici , conform anexei parte integranta din prezenta

     Art.2  Se aproba indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investitii, exprimată în lei, cu TVA si respectiv fără TVA; din care constructii-motaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (exclusiv TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
LEI EURO LEI LEI EURO
TOTAL GENERAL 1146559.38 251141.06 215572.86 1362132.24 298359.89
Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1060489.72 232288.46 201493.05 1261982.77 276423.26

       Art.3   Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza domnul primar si Compartimentul investitii  ,managementul Proiectelor

      Art.4  Prezenta  se comunica cu

            -Institutia Prefectului judetului Salaj

            -Dl. Primar

            -Compartimentul investitii  ,managementul Proiectelor

            -Serviciul  Contabilitate

            -Publicitate /dosar de sedinta

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                    Țăran Daniel                                                                                 Secretar oraș

                                                                                                                       Opriș Maria