HOTĂRÂREA nr .146 din 31. 10. 2017

ROMÂNIA                           

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr .146

din  31. 10. 2017

Privind rectificarea bugetului local la Spitalul orășenesc Jibou  potrivit raportului de specialitate  nr 12.466/2017

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

            -Raportul   nr 12.466din 27.10.2017  a compartimentului buget,finanțe contabilitate;

            -Adresa nr. 1964/20.10. 2017 a Spitalului orășenesc Jibou ;

            -Expunerea de motive a domnului primar , avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr1 a Consiliului local;

             În baza prevederilor art. 19 din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

              În conformitate cu prevederile HG nr. 673/2017 privind alocarea  unor sume din  fondul de intervenție la dispoziția Guvernului;

             Văzând prevederile HCL nr. 121/26.09.2017 prin care s-a alocat suma de 6,3miilei pentru Spitalul Orășenesc Jibou ;

            Potrivit  prevederilor art. 38 alin  (2) lit b, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

             În temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

             Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2017 la Spitalul orasenesc astfel;

        Venituri

          43.10.10 Subv. din bugetele locale pentru finanțare

       Cheltuieli curente din domeniul sănătății                                                            6,30miilei   

       Cheltuieli

        20.02. Reparatii Curente                                                                                      6,30miilei                                     

            Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către dl Primar și compartimentul  Buget , finanțe contabilitate.

            Art.3  Prezenta se  comunică cu:

            -Dl. primar

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Biroul Buget , finanțe , contabilitate

            -Trezoreria  Jibou

            -Consiliul Județean Sălaj

            -Dosar de ședință /dosar hotărâri

            -Spitalul orășenesc Jibou

            -Publicitate /mass-media

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                      Opriș Maria