HOTĂRÂREA nr.47

Din  29.03.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.47

Din  29.03.2022

Privind rectificarea bugetului pe anul 2022 la Spitalul orasenesc Jibou Dr. Traian Herța

           Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 3836/21.03.2022  al Compartimentului contabilitate;

– referatul de aprobare  nr. 3835 /21.03.2022  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

          Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2022 la Spitalul orasenesc Jibou Dr. Traian Herța după cum urmează:

                                                                                                                                   miilei

 MAJORAT –  MII LEIDIMINUAT – MII LEI
VENITURI11,00
40.10.15.02  Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare11,00 
 MAJORAT –  MII LEIDIMINUAT – MII LEI
CHELTUIELI11.00
71.01.02 Maşini, echipamente si mijloace de transport Obiectiv de investitii: Achizitii echipamente medicale 71.01.30 Alte active fixe Obiectiv de investitii: Achizitie centrala termica Sectia Pediatrie5,50           5,50 

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Compartimentul contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment contabilitate

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ

              POP CORNEL EUGEN                        SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA