HOTĂRÂREA NR.154

Din  17.11.2022

ROMÂNIA                               

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

HOTĂRÂREA NR.154

Din  17.11.2022

privind  însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil înscris in CF 55018 Jibou proprietatea ORAȘ JIBOU

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– Raportul nr. 14522  din  14.11.2022 al Biroului  Urbanism Amenajarea teritoriului, Administrarea Domeniului public și privat, Comp. Cadastru si Comp. Contabilitate;

-Referatul de aprobare  nr.  14523  din  14.11.2022 al Primarului orașului Jibou; 

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

În conformitate cu:

-art.879 –Modificarea imobilului înscris în cartea funciară și art.880 –Înscrierile în caz de alipire sau dezlipire  din Codul civil al României,adoptat prin Legea nr.287/2009,republicat,cu modificările și completările ulterioare;

-art.25 alin (2) din Legea nr.7/1996,republicată,cu modificările și completările ulterioare,actele de alipire și dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în formă autentică;

-art.132 alin (1)din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și publicitate Imobiliară nr.700/09.07.2014,privind aprobarea Regulamentului de avizare,recepție și înscriere în registru de carte funciară,un imobil poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri.Aceste operațiuni de modificare a imobilului au caracter material și nu implică niciun transfer de proprietate.

În temeiul prevederilor art 129 alin 1 alin 2  lit c si d ,art 139 (3)lit g, art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Insușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil inscris in CF 55018  Jibou proprietatea Oras  JIBOU , domeniu privat,  în două loturi , lucrare efectuata de catre expert topograf  PUSOK FERENC , topograf autorizat cu autorizatie seria RO-SJ-F Nr. 0079, conform anexei parte integranta din prezenta.

          Lotul nr.1 cu nr.cadastral 55153 având suprafață măsurată  de 423985  mp ( categorie de folosinta : pasune)

          Lotul nr.2  cu nr.cadastral 55154  având  suprafață masurată de 500000 mp ( categorie de folosinta : pasune )

          Art.2 Se împuternicește  secretarul general al orasului Jibou să semneze în fața notarului public actul de dezmembrare al imobilului.

          Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

          -Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului , administrarea domeniului public si privat

          -Instituţia Prefectului -Judeţul Sălaj

          -Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ

FOLTIȘ FELICIAN RADU                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA