HOTĂRÂREA nr.167 Din 15.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.167

Din 15.12.2020

Privind rectificarea bugetului pe anul 2020  potrivit HCJ nr.97/2020

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.13865/09.12.2020   al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale, HCJ 97/2020  ;

-referatul de aprobare  nr. 13864/09.12.2020  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 potrivit

HCJ nr.97/2020,  astfel:

             VENITURI

  11.02.05   ” Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri  5.00 miilei

           CHELTUIELI

CAP 74.02.05.01.02 Serviciu Salubrizare                                                       5.00 miilei

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

   STANA IOAN ROMULUS                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA