HOTARAREA nr. 116 din 27.09.2016

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                         HOTARAREA nr   116

                                         din   27.09.2016

 Privind  aprobarea premierii  domnului Drajan Cristian Vlad    elev in  clasa a IX a la Liceul theoretic Ion Agarbiceanu  JIBOU

     Consiliul local al  orasului Jibou intrunit in sedinta  ordinara in data de 27. 09. 2016

Avand in vedere

  • cererea  domnului prof Pintea Victor prin care se aduce la cunostinta Consiliului  local faptul ca elevul Drajan Cristian  Vlad a inregistrat rezultate remarcabile in decursul  celor patru ani la Scoala Gimnaziala Lucian Blaga media 10 si nota 10  la Evaluarea Nationala  2016 .
  • raportul nr 11.585 din  14.09. 2016  al compartimentului  contabilitate
  • expunerea de motive a domnului primar ,avizul favorabil al comisiilor  de specialitate nr 1 si 2 a Consiliului local. .

   Potrivit prevederilor art 36 alin 2  lit d , art 36 alin 6 lit a pct 1;5 ;  din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale .

    In temeiul  prevederilor  art 45 alin 1,2   din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale .

                                            HOTARASTE

      Art 1 – Aprobarea premierii domnului Drajan Cristian Vlad  elev in clasa a IX la Liceul theoretic Ion Agarbiceanu  cu un premiu in valoare de 500 lei pentru rezultate remarcabile obtinute in decursul celor  patru ani de studii la Scoala Gimnaziala Lucian Blaga JIBOU  media 10  si  nota 10 la Evaluarea Nationala  2016 . Invitarea  domnului Drajan Cristian Vlad la sedinta ordinara  a  Consiliului local din luna octombrie 2016  si inmanarea premiului intr-un cadru festiv. 

     Art 2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza  dl. Primar  si  comp. Contabilitate .

    Art 3  – Prezenta se  comunica

            –    Drajan Cristian Vlad  – elev clasa a IX la Liceul  Ion Agarbiceanu

  • Dl primar
  • Institutia Prefectului judetului Salaj
  • Comp. Contabilitate
  • Publicitate ,  mass-media
  • Dosar hotarari/dosar de sedinta .

         PRESEDINTE DE SEDINTA                         Contrasemneaza SECRETAR                                                

                        Micle Corina                                                     Opris Maria