HOTARAREA nr. 107 Din 30. 07. 2019

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                    HOTARAREA nr 107

                                     Din  30. 07. 2019                            

            Privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim. II  2019 

     Consiliul local al orasului Jibou

Avand in vedere

–  raportul de specialitate nr  8771 /12.07.2019  prin care se propune aprobarea contului de executie bugetara pe trim. II  2019 

-referatul de aprobare  nr 8772/12.07.2019  al domnului primar

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1si.3 ale Consiliului local   Potrivit prevederilor art 49 (12)din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

   Vazand  prevederile art 129 (2) lit b , (4)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

    In temeiul  prevederile art 139 (1,3) art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

                                HOTARASTE

    Art 1 Se aproba contul de executie bugetara pe trim. II  2019  potrivit anexei ,parte integranta din prezenta

  Art 2 Prezenta se duce la indeplinire de catre  domnul primar  si Serviciul Contabilitate ,Buget ,Finante .

  Art 3 Prezenta se comunica cu

 -Dl Primar

-Institutia Prefectului –Judetul Salaj

-dosar hotarari/dosar de sedinta

– Serviciul Buget ,Finante Contabilitate .

 PRESEDINTE DE SEDINTA                      Contrasemneaza SECRETAR oras

  Muresan Augustin                                            Opris Maria