HOTĂRÂREA nr.62 Din 26.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.62

Din  26.05.2020

privind  aprobarea  ” Regulamentului cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau  privat al orașului aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Jibou”

            Consiliul Local al Oraşului Jibou:

            Având în vedere:

            -raportul nr. 5395  din  12.05. 2020al Biroului Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat;

            -referatul de aprobare  nr.5394 din 12.05.2020 a domnului Primar;

            -avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local

-Potrivit  Art.311,334-346 și 363 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

-În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă ”Regulamentul cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al orașului aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Jibou” conform anexei parte integrantă din prezenta.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl primar și Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat.

            Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Serviciul  buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

-Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/ mass media

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ: COMAN CRISTINA VERONICA                                        SECRETAR GENERAL                                                                                                OPRIȘ MARIA

ANEXA LA HCL NR.62/26.05.2020

REGULAMENT CADRU

DE ÎNCHIRIERE A BUNURILOR IMOBILE

AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL UAT – ORAS JIBOU

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. PrezentulRegulamentreglementeazămodul deînchirierea bunurilor imobile -construcţii sau terenuri – aflate în proprietatea publică sau privată a UAT – ORAS JIBOU și în administrarea Consiliului Local JIBOU .

Art. 2. În sensul, prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarelesemnificaţii:

a.)atribuirea contractului deînchiriere-etapă încadrul Procedurii deînchiriere încare se încheie contractul de închiriere cu ofertantul câştigător;

b.)bunuri imobile– terenurileşi clădirilesau bunuri-spaţiidinclădiricuprinseîndomeniul public sau privat al Orașului Jibou,

c.)chiria-sumă de bani care reprezintă preţul plătit pentru folosinţa unui bun imobil,conform contractului de închiriere;

d.)contract de închiriere-contractul prin care o parte, numită locator (titular al dreptuluide administrare), se obligă să asigure celeilalte părţi, numită locatar (chiriaş – titular al dreptului de închiriat), folosinţa unui bun imobil pentru o anumită perioadă, în schimbul chiriei;

e.)durata-perioada de timp pentru care se încheie contractul de închiriere stabilită în aniîn conţinutul contractului;

f.)iniţiereaprocedurii deînchiriere-etapă încadrul Procedurii deînchiriere, încaretitularul dreptului de administrare elaborează nota de fundamentare şi o supune aprobării Consiliului Local Jibou;

g.)licitaţie publică– procedura de atribuire a contractului de închiriere în care titularuldreptului de administrare analizează şi evaluează ofertele depuse şi stabileşte oferta câştigătoare;

h.)licitaţie publică deschisăcu strigare-etapă încadrul Procedurii deînchiriereprincare comisia de licitaţie stabileşte oferta câştigătoare;

i.)ofertant-orice persoană fizică sau juridică,sau asociere de persoane fizice sau juridice,de drept public sau privat, română sau străină, care a depus oferta în termenul de depunere a ofertelor indicat în invitaţia de participare;

j.)ofertă-actul juridic prin care o persoană fizică sau juridică îşi manifestă voinţa de a seangaja din punct de vedere juridic într-un contract de închiriere;

k.)procedura de închiriere– etapele care trebuie parcurse de titularul dreptului deadministrare și de ofertanți în vederea atribuirii și încheierii contractului de închiriere;

l.)proprietar– UAT-ORAS JIBOU;

m.)propunere financiară-partea ofertei care cuprinde informaţii cu privire la preţ sau

tarif;

n.)propunere tehnică-parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini; o.)titular al dreptului de administrare– persoanajuridicăde drept public care, fie

administrează ope legis bunurile, fie i-a fost constituit dreptul de administrare asupra acestora, prin act hotărâre de către Consiliul Local Jibou;

p.)zile-zile calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres căsunt zilelucrătoare; calculul termenelor exprimate în zile se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Principiile care stau la baza atribuirii și încheierii contractului de închiriere abunurilor imobile aflate în proprietatea publică sau privată a UAT – ORAS JIBOU sunt următoarele:

a.) transparența-principiu potrivit căruia vor fi puse la dispoziția tuturor celor interesațiinformațiile referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere a bunurilor proprietate publică sau privată;

b.) tratament egal -principiu potrivit căruia criteriile de atribuire a contractului deînchiriere vor fi aplicate într-o manieră nediscriminatorie pentru toți potențialii ofertanți;

c.)proporționalitate-principiu care presupune ca orice măsură stabilită deautoritatea/instituția publică să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului de închiriere;

d.) nediscriminare -aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent denaţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, potrivit condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte;

e.) libera concurență-principiu potrivit căruia vor fi asigurate toate condițiile pentru caorice ofertant, să aibă dreptul de a participa la licitația publică în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a UAT – ORAS JIBOU, în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor la care România este parte.

Art. 4. (1) Închirierea se face în baza unui contract de închiriere, prin care UAT– ORAS JIBOU  

 • în calitate de locator, transmite pentru o perioadă determinată, unei alte persoane (fizică sau juridică) – numită locatar, dreptul și obligația de folosință a unui bun imobil, în schimbul unei chirii.
 • Calitatea de locatar (chiriaș) o poate avea orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, în condițiile legislației naționale și ale prezentului regulament.
 • Sumele obținute prin închirierea bunurilor imobile proprietate publică sau privată a UAT Oras JIBOU se vor face venit la bugetul orașului.
 • Modul de calcul și modul de plată a chiriei se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 6 din prezentul regulament.

Art. 5. (1) Închiriereabunurilor imobile proprietatepublicăa UAT –ORAS JIBOU, va firealizată de către titularii dreptului de administrare asupra acestora, în funcţie de situațiile pe care le consideră oportune și în interesul realizării unei eficiente administrări a imobilelor respective.

( 2 ) Ofertanţii pot participa la licitaţie, fie în nume propriu, fie prin reprezentanţi

împuterniciţi.

 • Închirierea se va face prin licitaţie publică, organizată de către titularul dreptului de administrare, pe baza unei documentații de atribuire a contractului de închiriere întocmită de către acesta în calitate de organizator al licitaţiei publice.
 • Închirierea bunurilor imobile proprietate publică a UAT – ORAS JIBOU prin licitaţie publică se aprobă de Consiliul Local Jibou  prin hotărâre, pe baza propunerii titularului dreptului de administrare. Hotărârea va cuprinde, cel puțin, următoarele elemente:

a.) datele de identificare ale imobiluluişi valoarea de inventar a bunului care face obiectulînchirierii;

b.)destinaţia dată bunului care face obiectul închirierii; c.)durata închirierii;

d.)preţul minim al închirierii.

Art. 6. Sumeleobţinutedinînchiriereabunurilor imobile, proprietatepublicăa UAT –Oras Jibou, constituie venit la bugetul local, după cum urmează :

 • 100% din chiria lunară – în cazul în care dreptul de administrare este exercitat de Consiliul local  ;

                 50% din chiria lunară – în cazul în care titular al dreptului de administrare este o instituţie, căreia i-a fost constituit dreptul de administrare         asupra bunurilor, prin hotărâre a Consiliului Local Jibou.

Art. 7. Titularii dreptului de administrare care auînadministrareconstrucţiile şiterenurileaflate în proprietatea publică a UAT – Oras Jibou, vor respecta prevederile prezentului Regulament de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT – Oras Jibou.

Art. 8. (1) În scopul ținerii evidenței documentelor și informațiilor cu privire ladesfășurarea procedurilor de închiriere și la derularea contractelor de închiriere, Regulamentul privind circulația documentelor aprobat prin dispoziție/decizie de către conducătorulautorității/instituției publice care are în administrare bunurile imobile, vor fi cuprinse reglementări cu privire la evidențierea în:

a.)Registrul „Oferte de închiriereˮ, care cuprinde date și informații referitoare laderularea procedurilor prealabile încheierii contractelor de închiriere;

b.)Registrul „Contracte de închiriereˮ, care cuprinde date și informații referitoare laderularea și monitorizarea contractelor de închiriere.

Art. 9. (1) Dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică aUAT –Oras Jibouse acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică.

 • Bunurile proprietate privată a UAT – Oras Jibou pot fi date în folosinţă gratuită, pe termen limitat, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice.

Art. 10. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a UAT–Oras Jibou,concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra terenului, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public.

CAPITOLUL II Inițierea procedurii de închiriere

Art. 11. Inițierea procedurii de închiriere aparține titularului dreptului de administrare(Consiliul Local Jibou sau instituția publică aflată în subordinea/sub autoritatea Consiliului Local Jibou).

Art. 12. Procedura de închiriere a bunurilor imobile proprietate publică aUAT-Oras Jibou se inițiază prin compartimentul de specialitate al titularului dreptului de administrare, urmare a întocmirii unui Studiu de oportunitate care se va supune aprobării Consiliului local..

Art. 13. Studiul de oportunitate  va cuprinde în principal următoarele elemente:

a.) descrierea bunului imobilcare urmează a fi închiriat, cu precizarea datelor de identificareale bunului imobil (identificare prin carte funciară și număr topografic; amplasament – situare administrativă prin indicarea adresei, eventuale sarcini de care este grevat bunul, etc);

b.) activitățile pentru care se propune aprobarea închirierii bunului;

c.)durata minimă și maximă a închirierii (minim 1 an, maxim 5 ani), cu posibilitateaprelungirii prin act adițional;

d.) nivelul minim al chiriei de la care va fi pornită licitația, precum și modalitatea de calculși de indexare a acesteia;

e.)motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică procedura deînchiriere;

f.) alte considerații care fundamentează oportunitatea încheierii contractului de închiriere. Art. 14. (1) Cuantumul minim al chiriei de la care se va porni licitația se stabilește în

conformitate cu prevederile hotărârii consiliului local al unităţii administrativ teritoriale pe a cărei rază teritorială se află bunul imobil respectiv care are ca obiect aprobarea impozitelor și taxelor locale în vigoare la data licitației.

 • În cazul în care nu există un astfel de act administrativ, stabilirea cuantumului minim al chiriei de la care va fi pornită licitaţia se va realiza pe baza ofertei pieţei în domeniul de activitate aferent contractului ce urmează a fi încheiat, a situaţiei existente pe piaţă la momentul licitaţiei, ca urmare a unor experienţe anterioare similare, prin consultarea unor societăţi de profil (agenţii imobiliare acreditate) sau prin consultarea unor evaluatori autorizaţi.

Art. 15. Studiul de oportunitate, însoțit de documentația de atribuire, se înaintează spreaprobare Consiliului Local JIBOU.

Art. 16. (1) Documentația de atribuire este alcătuită din:  a.) caietul de sarcini;

        b.) fişa de date a procedurii;

        c.) contractul-cadru conţinând clauze contractuale obligatorii;

        d.) formulare şi modele de documente.

 • Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a.) datele de identificare ale titularului dreptului de administrare;

b.) informaţii generale privind obiectul închirierii-descrierea şi identificarea bunului careurmează să fie închiriat, destinaţia bunului ce fac obiectul închirierii;

c.) condiţii generale ale închirierii şi regimul de exploatare a bunului care face obiectulînchirierii;

d.) preţul minim de pornire al licitaţiei, respectiv chiria  minimă;

e.) durata închirierii;

f.) posibilitatea prelungirii ofertei prin act adiţional;

g.) cerinţele privind calificarea ofertanţilor (are dreptul de a participa la licitaţie oricepersoană fizică sau juridică, română sau străină, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

–   a   achitat  toate  taxele  privind   participarea  la   licitaţie,   inclusiv   garanţia   de

participare;

 • a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire;
 • face dovada că are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local;
 • nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare;
 • nu se află în situaţia neachitării chiriei, din culpa proprie, în cazul unui raport contractual anterior cu autoritatea contractantă, în ultimii 3 ani).

h.) condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele;

 i.) interdicţia de subînchiriere a bunului imobil;

 j.) clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere;

k.) perioada de valabilitate a ofertei;

l.) reguli formale de depunere a ofertei.

 • Titularul dreptului de administrare are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de licitaţie.
 • Titularul dreptului de administrare are dreptul de a impune în cadrul documentaţiei de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condiţii speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile.
 • Garanţia este obligatorie, se stabileşte la nivelul contravalorii a două chirii şi se constituie prin scrisoare de garanţie bancară, virament bancar sau numerar.
 • Pe lângă garantie se va stabili și o taxă de participare care nu se restituie ofertanților si din care se va achita costul cu publicitatea .

CAPITOLUL III Transparența procedurii de închiriere

Art. 17. (1) Titularul dreptului de administrareare obligaţia să publice anunţul de licitaţie înMonitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicaţii electronice.

 • Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către Consiliul Local Jibou şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a.) informaţii generale privind titularul dreptului de administrare, precum: denumirea, codulde identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;

b.) informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şiidentificarea bunului care urmează să fie închiriat;

c.) informaţii privind documentaţia de atribuire: modalitatea sau modalităţile prin carepersoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire; denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul titularului dreptului de administrare de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire; costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, dacă este cazul; data-limită pentru solicitarea clarificărilor;

d.) informaţii privind ofertele: data-limită de depunere aofertelor, adresa la care trebuiedepuse ofertele, numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

e.) data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor;

f.) instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizareainstanţei;

g.) data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării.

 • Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.
 • Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de

atribuire.

 • Titularul dreptului  de administrare  are dreptul  de a opta pentru una dintre

următoarele modalităţi de obţinere a documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate:

a.) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, laconţinutul documentaţiei de atribuire;

b.) punerea la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unuiexemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic.

 • Titularul dreptului de administrare are dreptul de a stabili un preţ pentru obţinerea documentaţiei de atribuire, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul multiplicării documentaţiei, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia,precum si cheltuiala cu publicitatea.
 • Titularul dreptului de administrare are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.
 • Titularul dreptului de administrare are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.
 • Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât respectarea de către titularul dreptului de administrare a perioadei prevăzute la pct.8 să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.
 • Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de

atribuire.

 • Titularul dreptului de administrare are obligaţia de a răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.
 • Titularul dreptului de administrare are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentei secţiuni, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
 • Fără a aduce atingere prevederilor alint. 11, titularul dreptului de administrare are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.
 • În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel titularul dreptului de administrare în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. 13, acesta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în careperioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
 • Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte valabile.

CAPITOLUL IV Organizarea și desfășurarea licitației

Secțiunea 1. Comisia de evaluare a ofertelor

Art. 18. (1) Comisia de evaluare a ofertelor, compusă dintr-un număr impar de membri,care nu poate fi mai mic de 5, numită prin dispoziția titularul dreptului de administrare, adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.

 • Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.
 • Membrii comisiei de evaluare sunt:

a.) reprezentanţi aititularului dreptului de administrare,  aiConsiliului local Jibou și ai structurii teritoriale a Agentiei Naționale de Administrare Fiscala

b.) în cazul în care,pentru bunul care face obiectulînchirierii este necesară parcurgereaprocedurii de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, potrivit legislaţiei în vigoare, comisia de evaluare va include în componenţa sa şi un reprezentant al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

 • Preşedintele comisiei de evaluare şi secretarul acesteia sunt numiţi de titularul dreptului de administrare dintre reprezentanţii acestuia în comisie.
 • La şedinţele comisiei de evaluare, preşedintele comisiei poate invita personalităţi recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor în domenii, aceştia neavând calitatea de membri.
 • Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot.
 • (7)   Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.
 • Nu au dreptul să fie membrii în comisia de evaluare, supleanţii şi invitaţii următoarele persoane:

a.) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică; b.) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu persoane care fac parte din

consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, persoane juridice, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi;

c.) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuiadintre ofertanţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi;

d.) membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau desupervizare al ofertantului şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante.

 • Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul-limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.
 • În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare sesizează de îndată titularul dreptului de administrare despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanţi.
 • Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei majore.
 • Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:

a.) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelorcuprinse în plicul exterior;

b.) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia;

c.) analizarea şi evaluarea ofertelor;

d.) întocmirea raportului de evaluare;

e.) întocmireaproceselor-verbale;

f.) desemnarea ofertei câştigătoare.

 • Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.
 • Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de atribuire şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.
 • Membrii comisiei de evaluare vor depune o declarație pe propria răspundere, prin care își iau angajamentul cu privire la respectarea prevederilor alin. 15.

Secțiunea 2. Protecția datelor

Art. 19. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentuluiRegulament, titularuldreptului de administrare are obligaţia de a asigura protejarea acelor informaţii care îi sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidenţial, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea informaţiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, inclusiv în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.

Secțiunea 3. Participanții la licitația publica -Instructiuni

Art. 20. (1) Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică,română sau străină, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a.) a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare;

b.) a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentelesolicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire;

c.) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi acontribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local;

d.) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.

 • (2)     Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o licitaţie publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie.

Secțiunea 4. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor-Reguli privind oferta

Art. 21. (1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederiledocumentaţiei de atribuire.

 • Ofertele se redactează în limba română.
 • Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante sau la locul precizat în anunţul de licitaţie, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, înRegistrul de intrare iesire a Primăriei și în  Registrul Oferte, precizându-se data şi ora.
 • Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conţină:

a.) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată deofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări;

b.) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilorautorităţii contractante;

c.) perioada de valabilitate a ofertei;

d.) dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute înart. 16 alin. 2 lit. gdin prezentulRegulament;

e.) acte doveditoare privind intrareaîn posesia caietului de sarcini;

f.) dovada achitării garanției de participare;

g.) orice alte acte și informații solicitate de către titularul dreptului de administrare șimenționate în documentația de atribuire.

 • Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.
 • Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către autoritatea contractantă şi prevăzut în anunţul de licitaţie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.
 • Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
 • Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de titularul dreptului de administrare.
 • Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii.
 • Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate.
 • Oferta depusă la o altă adresă a titularului dreptului de administrare decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
 • Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, titularul dreptului de administrare, prin comisia de evaluare, urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.
 • Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la alin. 15 de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.
 • Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei.
 • În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.
 • În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. 15, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite titularului dreptului de administrare.
 • În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, titularul dreptului de administrare informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.
 • (18)   În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile, titularul dreptului de administrare este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii prevăzute la alin. 1 – 13.

Secțiunea 5. Criteriile de atribuire a contractului de închiriere

Art. 22. (1) Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt:

a.) cel mai mare nivel al chiriei;

b.) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor;

 c.) protecţia mediului înconjurător;

d.) condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat.

 • Ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în documentaţia de atribuire şi trebuie să fie proporţională cu importanţa acestuia apreciată din punctul de vedere al asigurării unei utilizări/exploatări raţionale şi eficiente economic a bunului închiriat. Ponderea fiecăruia dintre criteriile prevăzute la alin. 1 este de până la 40%, iar suma acestora nu trebuie să depăşească

100%.

 • Autoritatea contractantă trebuie să ţină seama de toate criteriile prevăzute în documentaţia de atribuire, potrivit ponderilor prevăzute la alin. 2.

Secțiunea 6. Determinarea ofertei câștigătoare

Art. 23. (1) Titularul dreptului de administrare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoarepe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate în documentaţia de atribuire.

 • Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, titularul dreptului de administrare are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.
 • Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare şi se transmite de către titularul dreptului de administrare ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.
 • Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea titularului dreptului de administrare în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.
 • Titularul dreptului de administrare nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările solicitate, să determine apariţia unui avantaj în favoarea unui ofertant.
 • Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie.
 • După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu respectă prevederile art. 21 alin. 2 – 5.
 • Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca, după deschiderea plicurilor exterioare, cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art. 21 alin. 2 – 5. În caz contrar, se aplică prevederile art. 21 alin. 18.
 • După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei.
 • Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la alin. 9 de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.
 • Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini.
 • În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.
 • În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. 12, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite titularului dreptului de administrare.
 • În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, titularul dreptului de administrare informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.
 • Raportul prevăzut la alin. 13 se depune la dosarul licitaţiei.
 • (16)    Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderile prevăzute la art. 22 alin. 2. Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.
 • În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.
 • Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal care trebuie semnat de toţi membrii comisiei.
 • În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. 12, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite titularului dreptului de administrare.
 • Titularului dreptului de administrare are obligaţia de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.
 • Titularului dreptului de administrare are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire.
 • Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a.) informaţii generale privindtitularului dreptului de administrare, precum: denumirea,codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;

b.) data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a; c.) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare;

d.) numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile;

e.) denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declaratăcâştigătoare;

f.) durata contractului;

g.) nivelul chiriei;

h.) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizareainstanţei;

i.) data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare;

j.) data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării.

 • Titularului dreptului de administrare are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.
 • În cadrul comunicării prevăzute la alin. 23 titularului dreptului de administrare are obligaţia de a informa ofertantul câştigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate.
 • În cadrul comunicării prevăzute la alin. 23 titularului dreptului de administrare are obligaţia de a informa ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.
 • Titularului dreptului de administrare poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la alin. 23.
 • În cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitaţie publică nu se depune nici o ofertă valabilă, titularului dreptului de administrare anulează procedura de licitaţie.
 • Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru prima licitaţie.
 • Cea de-a doua licitaţie se organizează în condiţiile prevăzute la art. 21 alin.

1-12.

Secțiunea 7. Anularea procedurii de licitaţie

Art. 24. (1) Prin excepţie de la prevederileart. 23 alin. 20, titularului dreptului deadministrare are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere în situaţia în care se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de licitaţie sau fac imposibilă încheierea contractului.

 • În sensul prevederilor alin. 1, procedura de licitaţie se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a.) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii delicitaţie se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 3;

b.) titularului dreptului de administrarese află în imposibilitatea de a adopta măsuricorective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 3.

 • Încălcarea prevederilor prezentei secţiuni privind atribuirea contractului poate atrage anularea procedurii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
 • Titularului dreptului de administrare are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de licitaţie, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.

Secțiunea 8. Încheierea contractului

Art. 25. (1) Contractul de închiriere se încheie între titularul dreptului de administrarea abunului imobil şi câştigătorul licitaţiei.

 • Nerespectarea obligaţiei prevăzută la alin. 1 are drept consecinţă pierderea garanţiei de participare.
 • În cazul participanţilor care nu au fost declaraţi câştigători, garanţia de participare va fi restituită în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data licitaţiei, sub condiția angajării că nu vor depune contestație asupra procedurii de licitație.
 • În cazul ofertantului declarat câștigător, garanția de participare va fi retinută cu titlu de garantie in eventualitatea neplatii chiriei sau a unor penalitati in baza contractului de închiriere.
 • Contractul de închiriere cuprinde clauze de natură să asigure folosinţa bunului închiriat, potrivit specificului acestuia.
 • Contractul se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.
 • Contractul cuprinde clauze privind despăgubirile, în situaţia denunţării contractului înainte de expirarea termenului.
 • Predarea-primirea bunului se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile de la data constituirii garanţiei.

Art. 26. Titularul dreptului de administrare are următoarele drepturi şi/sau obligaţii:

 a.) să predea bunul pe bază de proces-verbal, în termenul prevăzut laart. 25 alin.8.

 b.) să încaseze chiria, în conformitate cu dispoziţiile contractului de închiriere;

c.) să beneficieze de garanţia constituită de titularul dreptului de închiriere în condiţiileart. 16 alin. 5, în caz contrar, titularul dreptului de administrare este obligat să restituie garanţia la încetarea contractului;

d.) să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata închirierii,potrivit destinaţiei sale, şi să suporte cheltuielile reparaţiilor necesare în acest scop;

e.) să controleze executarea obligaţiilor titularului dreptului de închiriere şi respectareacondiţiilor închirierii, având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie, fără a stânjeni folosinţa bunului de către titularul dreptului de închiriere, starea integrităţii bunului şi destinaţia în care este folosit;

f.) să asigure folosinţa netulburată a bunului pe tot timpul închirierii.

Art. 27. Titularul dreptului deînchiriere are următoarele drepturi şi obligaţii:

a.) să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele şi actele juridicesăvârşite;

b.) să plătească chiria, în avans, în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract;

c.) să constituie garanţia în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în caietul de

sarcini;

d.) să solicite titularului dreptului de administrare reparaţiile necesare pentru menţinereabunului în stare corespunzătoare de folosinţă sau contravaloarea reparaţiilor care nu pot fi amânate;

e.) să execute la timp şi în condiţii optime lucrările de întreţinere curente şi reparaţiinormale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;

f.) să restituie bunul, pe bază de proces-verbal, la încetarea, din orice cauză, acontractului de închiriere, în starea tehnică şi funcţională avută la data preluării, mai puţin uzura aferentă exploatării normale;

g.)  să  nu  exploateze  bunul  închiriat  în  vederea  culegerii  de  fructe  naturale,  civile,

industriale sau producte.

h.) neplata chiriei, precum şi orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinireaobligaţiilor contractuale de către titularul dreptului de închiriere dau dreptul titularului dreptului de administrare la reţinerea contravalorii acesteia din garanţie. Titularul dreptului de închiriere este obligat să reîntregească garanţia.

CAPITOLUL V Procedura de contestare

Art. 28. (1) Oricepersoanăcare seconsideră vătămată într-un drept oriîntr-un intereslegitim printr-un act al titularului dreptului de administrare, prin încălcarea dispozițiilor legale și administrative în vigoare, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea titularului dreptului de administrare de a emite un act, d e a recunoaşte dreptului pretins sau a interesului legitim, mai întâi pe cale administrativă, iar ulterior, la instanțele judecătorești competente.

 • În sensul prevederilor alin. 1, prin persoană vătămată se înţelege orice persoană fizică sau juridică, română sau străină care:
 • are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de licitație;
 • a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al titularului

dreptului de administrare, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în termenul stabilit a unei contestații privind respectiva procedura de licitație.

 • În sensul prevederilor alin. 1, prin act al titularului dreptului de administrare se înţelege orice act administrativ, orice altă operaţiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul stabilit a unei obligaţii prevăzute de prezentul regulament, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită

operaţiune, în legătură cu sau în cadrul procedurii de  licitație.

Art. 29. (1) Participanţii la licitaţie potformulacontestaţii încazulîncareapreciază cănu

s-au respectat, în totalitate, dispoziţiile legale şi regulamentare referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. Contestaţiile se depun la registratura de la sediul titularului dreptului de administrare care a organizat licitaţia, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data încheierii licitaţiei.

 • Titularul dreptului de administrare organizator al licitaţiei este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea acesteia, prin comisia de soluționare a contestațiilor numită prin decizia/dispoziția conducătorului instituției,

Art. 30. (1) Dupăprimirea uneicontestaţii,comisia desoluționareacontestațiiloraredreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare, ca urmare a celor formulate prin contestaţie.

 • Titularului dreptului de administrare organizator a licitației va comunica măsurile de remediere adoptate, atât contestatorului, cât și celorlalţi ofertanți participanți la procedura de licitație, în termen de maxim 2 zile de la data prevăzută la art. 29.
 • După  soluționarea  contestației,  în  cazul  în  care  persoana  vătămată

intenționează introducerea unei cereri în fața instanțelor de judecată, aceasta va notifica instituția organizatoare cu privire la intenția sa.

 • Lipsa notificării prevăzute la alin. 3 nu împiedică introducerea cererii în faţa instanţelor de judecată.
 • Notificarea prevăzută la alin. 3 nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de licitație.

CAPITOLUL VI Forţa majoră

Art. 31. (1) Forţa majorăesteconstatată deo autoritatecompetentă.

 • Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul regulament, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
 • Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
 • Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
 • Partea  contractantă  care  invocă  forţa  majoră  are  obligaţia  de  a  notifica

celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

 • Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a procedurii de licitaţie sau a contractului, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII Comunicări

Art. 32. (1) Orice comunicareîntre părţi,referitoare laîndeplinireaprezentuluiregulament ori a viitorului contract de închiriere, trebuie să fie transmisă în scris.

 • Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

Art. 33. Comunicările între părţise pot faceşiprin fax sau e-mail, cucondiţia confirmăriiîn scris a primirii comunicării.

CAPITOLUL VIII     Alte dispoziţii

Art. 34. Contractele deînchiriere încheiatecu nerespectarea prevederilor dindocumentaţia de atribuire referitoare la preţ, durată şi destinaţie sau alte elemente tehnice şi financiare sunt lovite de nulitate.

Art. 35. Titularii dreptului de închirieresuntobligaţila plata utilităţilorconsumate, prinmodalitatea stabilită de către titularul dreptului de administrare potrivit documentaţiei şi contractului de închiriere.

Art. 36. (1) Pentru efectuarea delucrăride modernizare, consolidare, reabilitare saureparaţii curente este necesar acordul titularului dreptului de proprietate, U.A.T.-JIBOU, care va fi solicitat de către titularul dreptului de administrare, în numele titularului dreptului de închiriere, în baza unei cereri prin care se va indica tipul lucrărilor şi estimarea contravalorii acesteia, la care se va anexa un certificat de urbanism informativ.

 • Tot plusul de valoare care rezultă din lucrările efectuate în spaţiul închiriat, revine, de drept, proprietarului bunului.

Art. 37. (1) Titularii dreptului de închirieresuntobligaţi sărespecte prevederile legaleînvigoare privind normele generale de apărare împotriva incendiilor.

 • De asemenea, dispoziţiile legale referitoare la protecţia mediului, cad în sarcina titularilor dreptului de închiriere.

CAPITOLUL IX Dispoziţii finale

Art. 38. Dispoziţiileprezentului regulament seaplicătuturor bunurilor imobileconstrucţii șiterenuri proprietate public sau private  a orasului Jibou.

Art. 39. Prevederile prezentului regulament se completează cuprevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aleLegii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cumodificările și completările ulterioare, precum şi cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile înmateria închirierii.

Art. 40. Orice modificare care va fi adusă contractelor de închiriere se va face numai prinîncheierea unui act adițional, în condițiile prezentului regulament și a legislației în vigoare în domeniul închirierii.

Art.41.Prezentul regulament poate fi modificat și completat în condițiile legii cu aprobarea Consiliului local.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ: COMAN CRISTINA VERONICA                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA