HOTĂRÂREA NR.142 din  27.11.2018

HOTĂRÂREA NR.142

Din  27.11.2018

Privind  asigurarea  transportului   unor  elevi  la Cupa de Crăciun  Atletico la ARAD

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-expunerea de motive nr. 14156/20.11.2018 a domnului  primar ,

-solicitarea  nr. 14.168 din 20.11.2018  a părinților elevilor care participă  la Cupa de Crăciun  Atletico la ARAD;

-solicitarea făcută de către  Clubul Sportiv Rapid JIBOU prin Pașcalău Vlad Andrei  de a fi sprijiniți pentru efectuarea deplasării la  manifestarea sportiva mai sus  amintită;

-raportul nr. 14168  din 20.11.2018  a  Serviciului buget ,finanțe,contabilitate privind asigurarea  transportului   unor  elevi  la Cupa de Craciun  Atletico la ARAD

-Avizul favorabil   al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local

In conformitate  cu prevederile legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂTĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă asigurarea transportului cu microbuzul din dotare   unor  elevi  la Cupa de Crăciun „ Atletico” la ARAD ,care se desfasoara  în perioada 30.11.2018-02.12.2018.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar.

Art. 3   Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Serviciul  buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

-Dosar hotărâri

-Publicitate/mass media

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

            SARKOZI PAUL                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria