HOTĂRÂREA nr 127 Din 26.09 2017

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr 127

Din 26.09 2017

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna octombrie  2017

 Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            În temeiul art. 39(1) si 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se alege preşedinte de şedinţă  doamna Coman Cristina –Veronica  pentru conducerea şedinţelor  Consiliului Local  din  luna  octombrie  2017.

            Art.2   Prezenta se comunică cu:

            -Persoana prevazuta la art 1

            -Dl. Primar

            -Institutia Prefectului judetul Salaj

            -dosar hotărâri/dosar de sedinta

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                    Țăran Daniel                                                                                 Secretar oraș

                                                                                                                       Opriș Maria