HOTĂRÂREA  nr.185

Din  24.10.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.185

Din  24.10.2023

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor

Consiliului local din  luna  noiembrie 2023

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere HCL nr. 131/25.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

-Avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Jibou;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.123 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. Art.139(1,3), art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În luna noiembrie 2023 şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către doamna consilier  Cadar Anamaria, în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează secretarul general al orașului Jibou și persoana amintită la art.1.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art.4  Prezenta se comunică cu

          -Instituția Prefectului-județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Persoana mentionata la articolul 1

            -Dosar ședință/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ

                        ALMAȘ IOAN                                                SECRETAR GENERAL

                                                                                                      TEGLAȘ RODICA