HOTĂRÂREA nr. 181 Din 19. 12. 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                     

HOTĂRÂREA nr. 181

Din  19. 12. 2017

Privind completarea  art 1 din HCL nr2/  12.01. 2012 cu date de carte funciară

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere:

– expunerea de motive a d-lui Primar;

– raportul nr. 14.398 din 13. 12 2017  al biroului  urbanism și administrarea domeniului public şi privat, prin care se propune completarea  art. 1 din HCL  nr2/12.01.2012 cu date de carte funciară

 -Văzând prevederile HCL  nr. 2/12.01.2012  prin care s-a aprobat noua denumire a unităților de învățamânt Grupul Școlar “Octavian Goga” , și unitățile de învățământ  primar fără personalitate  juridică din satele Cuceu și Var  după cum urmează :

  1. Liceul tehnologic”Octavian Goga  “ –P+2 cu suprafață construită de 741 mp și suprafată construită desfașurată de 2223 mp , înscris în CF 51971 –C1 Jibou , situate pe strada Wesselenyi Miklos nr.5 ,oraș Jibou

  2. Școala primară Cuceu  cu suprafață  construită  de 464 mp și suprafață  construită  desfășurată de 464 mp înscris  în CF  51949 –C1 situat în sat Cuceu nr 60

  3. Scola primară Var ,cu suprafață  construita de 279 mp  și suprafața  construită desfășurată de 279 mp , înscrisă în CF  51950 –C2  situată în sat Var nr. 103/A.

 – avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind  proprietate publică,  cu modificările şi completările  ulterioare;

În baza prevederilor art.36  lit. c, din Legea nr. 215/2001, republicată;

În  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,

HOTĂRAȘTE:

      Art.1 Se aprobă  completarea art 1 din HCL nr 2/12.01. 2012   cu date de carte funciară. 

      Art 1 va avea următorul conținut:

“  Se aprobă noua denumire a unităților de învățământ  Grupul Școlar “Octavian Goga”  și unitățile de învățământ  primar fara personalitate  juridică din satele Cuceu și Var  după cum urmează :

  1 Liceul tehnologic”Octavian Goga  “ –P+2 cu suprafață construită de 741 mp și suprafața construită desfășurată de 2223mp, înscris în CF 51971–C1 Jibou, situate pe strada Wesselenyi Miklos nr 5,oraș Jibou.

  2. Școala primară Cuceu  cu suprafața  construită  de 464 mp și suprafața  construită  desfășurată de 464 mp înscris  în CF  51949–C1 situata în sat Cuceu n. 60.

  3. Școala primară Var ,cu suprafața  construită de 279 mp  și suprafața construită desfășurată de 279 mp, înscrisă în CF  51950 –C2  situată în sat Var nr. 103/A “.

Celelalte prevederi ale  hotărârii  rămân  neschimbate.

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi d-ra Ciascai Maria-Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

     Art.3  Prezenta se comunică la:

          –  Dl.Primar

          –  Biroul administrarea domeniului public şi privat

          –  Consiliul Judeţean Sălaj                                                                             

          –  Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

          –  Populația orașului, prin afișare

         –   Dosar hotărâri/dosar de ședință

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               Contrasemnează:

                MICLE CORINA                                                                                   SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                                OPRIȘ MARIA