HOTĂRÂREA NR.80

Din 09.06.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                         HOTĂRÂREA NR.80

Din 09.06.2022

Privind completarea HCL nr.35/2019  prin care a fost modificat Art.1 din HCL nr.60/2018 pentru    aprobarea  solicitării de  trecere a unor terenuri  situate în orașul Jibou din domeniul public  al Statului Român, concesionate Companiei Naționale de Căi ferate  CFR  SA  în domeniul public  de interes local   și administrarea Consiliului local Jibou

          Consiliul Local al Oraşului Jibou,

          Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.7335 /07.06.2022 al Compartimentului  urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat ;

-Referatul de aprobare al domnului primar nr.7334/07.06.2022, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ;

-raportul de evaluare intocmit de catre SC ALBEV GLOBAL EPI SRL prin evaluator autorizat ANEVAR EPI, EI, EBM, 10881 Anca Larisa Borz

-Prevederile Art.292, alin.(1),(7) , Art. 287 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

Adresa 4084/10.02.2022 a Ministerului Transportului și Infrastructurii prin care  se solicită modificarea HCL nr. 35/2019;

Conform Art.1 alin(1) din Legea nr.50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

Hotărăște:

    Art.1  Se aprobă  completarea HCL nr.35/2019  prin care a fost modificat Art.1 din HCL nr.60/2018 pentru aprobarea  solicitării de  trecere a unor terenuri  situate în orașul Jibou din domeniul public  al Statului Român, concesionate Companiei Naționale de Căi ferate  CFR  SA  în domeniul public  de interes local  și administrarea Consiliului local Jibou, în sensul precizării obiectivelor de investiții și a surselor de finanțare necesare realizării acestora respectiv dispoziții cu privire la întoarcerea bunurilor în domeniul public al statului, în cazul în care investițiile propuse nu se realizează.

Pe cele 4 loturi in suprafață totală de 11.805 mp se intenționează realizarea următoarelor investiții:  (2 ) lotul 1- Teren in suprafata de 4055 mp nr cad. 54995  – Parcul din vecinatatea Garii CFR Se intenționează reabilitarea si modernizarea parcului CFR existent . Pentru realizarea investitiei sursele de finantare vor fi alocate din bugetul local a Orasului Jibou ,  fonduri nationale si europene .Realizarea investitiei se preconizeaza a fi realizata intr-un termen de 10 ani de la data intrarii terenului in proprietatea publica a Orasului Jibou  si administrarea Consiliului local Jibou.Estimam valoarea investitiei la suma de 2 mil. RON . In situatia nerealizarii obiectivului  propus in termenul  mentionat anterior, bunul se va reintoarce in domeniul public al Statului Român prin Ministerul Transporturilor si Infrastrucurii;

     Precizam ca in urma dezmembrarii lotul nr.1 in suprafata de 4055 mp cu nr. Cadastral 54995 si in baza raportului de evaluare mai sus mentionat  , valoarea de piata a terenului aferent lotului 1 este de 312400 RON

       (3)  Pe Lotul 2   teren în suprafata de  1000 mp nr . cad. 54996  –  Dispensarul CFR 

 este edificat Dispensar CFR Jibou C1  cu regim de inaltime P+E dobandit in folosinta in anul 1973 cu o suprafata construita desfasurata 210  si constructie C2 in suprafata construita de 121 mp conform PAD.     

Pe  amplasamentul respectiv se intenționează realizarea unui Centru de permanenta cu servicii socio medicale si amenajarea zonei exterioar  . Pentru realizarea investitiei sursele de finantare vor fi din bugetul local a Orasului Jibou ,  fonduri nationale si europene .Realizarea investitiei se preconizeaza a fi realizata intr-un termen de 10 ani de la data intrarii terenului in proprietatea publica a Orasului Jibou  si administrarea Consiliului local Jibou.Estimam valoarea investitiei la aproximativ 15 mil RON .  In situatia nerealizarii obiectivului  propus in termenul  mentionat anterior, bunul se va reintoarce in domeniul public al Statului Român prin Ministerul Transporturilor si Infrastrucurii;

     Precizam ca in urma dezmembrarii lotul nr.2 in suprafata de 1000 mp ( teren ) si constructii C1- 210 mp Sd si C2- 121 Sc  cu nr. Cadastral 54996 si in baza raportului de evaluare  valoarea de piata a bunului  aferent lotului 2 este de 79.100  RON (teren ) si de 126.000  RON (constructii ) in suma totala de 205.100 lei fără TVA.

Lotul nr 2 a fost tratat separat prin Hcl  nr.81/2022 privind completarea HCL nr.152/2019 prin care a fost modificata HCL nr.113/2019 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului și administrarea  SPITALULUI CLINIC CF  CLUJ NAPOCA, în domeniul public al UAT ORAȘ JIBOU și administrarea CONSILIULUI LOCAL JIBOU

(4  )Pe Lotul 3  teren din suprafata de  5470 mp nr . cad. 54997  –  drumul de acces în Parcul Industrial  se intenționează – Reabilitarea si Modernizarera drumului de acces  in parcul industial prin interventii la structura rutiera, retelelor de utilitati si scurgerea apelor pluviale   . Pentru realizarea investitiei sursele de finantare vor fi din bugetul local a Orasului Jibou ,  fonduri nationale si europene .Realizarea investitiei se preconizeaza a fi realizata intr-un termen de 10 ani de la data intrarii terenului in proprietatea publica a Orasului Jibou  si administrarea Consiliului local Jibou. Estimam valoarea investitiei la aproximativ 5  mil RON .  In situatia nerealizarii obiectiveului  propus in termenul  mentionat anterior, bunul se va reintoarce in domeniul public al Statului Român . prin Ministerul Transporturilor si Infrastrucurii;

     Precizam ca in urma dezmembrarii lotul nr.3 in suprafata de 5470 mp   cu nr. Cadastral 54997 si in baza raportului de evaluare  mai sus precizat , valoarea de piata a bunului  aferent lotului 3  este de 415200  RON (teren )

(5 ) Pe Lotul 4   teren din suprafata de  1280 mp nr . cad. 54998  –  Strada Amurgului

Se intenționează  -Reabilitarea si Modernizarera strazii Amurgului  prin interventii la structura rutiera, retelelor de utilitati si scurgerea apelor pluviale   . Pentru realizarea investitiei sursele de finantare vor fi din bugetul local a Orasului Jibou ,  fonduri nationale si europene . Realizarea investitiei se preconizeaza a fi realizata intr-un termen de 10 ani de la data intrarii terenului in proprietatea publica a Orasului Jibou  si administrarea Consiliului local Jibou. Estimam valoarea investitiei la aproximativ 2  mil RON .  In situatia nerealizarii obiectiveului  propus in termenul  mentionat anterior, bunul se va reintoarce in domeniul public al Statului Român prin Ministerul Transporturilor si Infrastrucurii;

     Precizam ca in urma dezmembrarii lotul nr.4 in suprafata de 1280 mp   cu nr. Cadastral 54998 si in baza raportului de evaluare  mai sus precizat  valoarea de piata a bunului  aferent lotului 4  este de 101300  RON (teren )

     Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar.

     Art.3 Prezenta se comunică cu:.

          -Compania Națională de Căi ferate  C.F.R.  S.A. 

          -Dl.Primar

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

          -Biroul urbanism

          -Compartimentului  Management de proiecte si  investitii

          -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

          -Dosar hotărâri/dosar de sedinta

          -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ:

        CADAR ANAMARIA                          SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA