HOTĂRÂREA NR. 63 Din 29.05.2019

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 63

Din  29.05.2019

privind utilizarea excedentului bugetar al UAT Oras Jibou din

anii precedenti în anul 2019

Consiliul local al Orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 6020/13.05.2019 Serviciului buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale privind utilizarea excedentului din anii precedenți;  

-Expunerea de motive a domnului primar și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local;

-Prevederile art. 58, art. 71 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordinul nr. 3809/2018 al Ministrului Finanţelor Publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018;

În conformitate cu dispoziţiile art.36 alin.(4) lit.a) şi art.63 alin.(4) lit.b) , art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b), alin.(7) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local din anii precedenți în anul 2019 în sumă de 9.585.400,26;

Art.2 Se aprobă excedentul  bugetului de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii în sumă de 485.438,21;

           Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar   și Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

           Art.4 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Trezoreria Orașului Jibou

          – Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

          -Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

          -Dosar hotărâri/dosar de ședință

          -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            Contrasemnează:

          MICLE  CORINA                                                     SECRETAR ORAȘ

                                                                                                   Opriș Maria