PH nr. 75 din 12.07.2018

nr. 75 din 12.07.2018
HOTĂRÂREA nr. 75 Din 12.07.2018 Privind aprobarea suplimentării de fonduri pentru investiția „Reabilitarea si modernizarea străzilor T. Vladimirescu și Odorheiului„
ROMÂNIAJUDEȚUL SĂLAJORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 75

Din 12.07.2018

Privind aprobarea suplimentării de fonduri pentru investiția  „Reabilitarea si modernizarea străzilor  T. Vladimirescu și Odorheiului„

               Consiliul Local al orașului JIBOU întrunit în ședința extraordinară,

Având ân vedere:

– Raportul  de specialitate nr.8986/11.07.2018 privind aprobarea suplimentării de fonduri pentru investiția  „Reabilitarea și modernizarea străzilor  T. Vladimirescu și Odorheiului„ ;

– Expunerea de motive a domnului PRIMAR ;

– Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale  cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.36, alin.( 2) lit. d), alin.( 6) lit. a) pct. 2, art.115 alin.(1) lit .b) din Legea administratiei publice locale nr. 215 / 2001, republicata, cu modificarile si completarile

În temeiul art.45, alin. ( 1 ,2 ) din Legea nr.215/2001  legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aprobă suplimentarea de fonduri pentru investiția  „Reabilitarea și modernizarea străzilor T. Vladimirescu și Odorheiului  din orașul Jibou cu suma de 394.894,414 lei adică 20,19 lei/mp  pentru îmbunătățirea  terenului de fundare  pe suprafața de 19.558,91 mp,  pe străzile T. Vladimirescu și Odorheiului.

Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar și compartimentul Managementul Proiectelor și Achiziții Publice .

Art.3 Prezenta se comunică cu:

– dl. Primar

– Instituția Prefectului județul Sălaj

– Compartimentul Managementul  de Proiecte și  Achiziții publice

– Serviciul  Buget finanțe contabilitate

– Dosar hotărâri/dosar de ședință

– Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ

  INDRIEȘ ANA CLAUDIA                                                SECRETAR ORAȘ,

                                                                                         OPRIȘ MARIA