HOTĂRÂREA nr. 4 din 29.01.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 4

Din 29.01.2019

privind vânzare lemn de foc către populație  și  valorificarea  unei cantități de masă lemnoasă  pentru confecționat  diverse obiecte

Consiliul local al orasului Jibou,

Avand in vedere

-raportul de specialitate  nr. 204/09.01.2019   al domnului  Sarkozi Paul viceprimar al oraşului JIBOU  privind vanzare lemn de foc catre populatie  utilizarea unei cantități de 25 mc de masă lemnoasă pentru necesități proprii;

-Nota de fundamentare nr 198/09.01.2019 a pretului de vanzare a lemnului de foc în sumă de 163 lei /mc pentru cele două localități;

-expunerea de  motive a domnului primar;

-avizul  favorabil al comisiei  sociale ;

-Legea nr .46/2008 Codul Silvic;

– Art. 45 din HG nr. 715 /2017 privind aprobarea Regulamentului  de valorificare a masei lemnoase  din fondul  forestier proprietate publică (art 45);

-Legea nr 273/2006 privind  finanţele publice locale , republicată;

-adresa Ocolului Silvic Jibou înregistrată la UAT oraș Jibou sub nr. 15.267/17.12.2018 prin care  se comunică Actul  de punere în  valoare cu cantitatea de lemn de foc de 433 mc, din care 326 mc la Jibou și 107 mc la Cuceu.

În conformitate cu prevederile art 38  alin 2 lit d , art 45 (3) din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

 

 

      Art.1 Se aprobă vânzarea cantității de 408 mc lemn de foc la prețul de 163 lei/mc pentru cele două localități Jibou și Cuceu.

      Art.2  Se aprobă utilizarea  cantității de 25 mc lemn  pentru necesitățile instituției.

      Art.3 Se aprobă criteriile pentru vânzarea lemnului de foc și actele doveditoare, astfel:

  1. Cumpărătorul să aibă domiciliul în UAT oraș Jibou.
  2. Cumpărătorul să declare că el și familia nu dețin teren cu vegetație forestieră în proprietate.
  3. Cumpărătorul să declare ca el /familia sa utilizează numai lemn pentru încălzirea locuinței.
  4. Cumpărătorul să nu aibă datorii/restante la bugetul local
  5. Cumpărătorul /familia nu a beneficiat de subvenții la încălzirea locuinței  și venitul pe membru de  familie să nu depășească  suma de 1.000lei.
  6. Cantitatea maxima care se poate vinde unei persoane singure sau familii este de 3mc.

Acte doveditoare:

Familia sau persoana interesată va depune o cerere adresată Primăria oraşului Jibou,după anunţul dat publicităţii care va conţine:

– copie act de identitate

– declaraţie pe propria răspundere că familia /persoana singură nu deţine în proprietate  padure .

– declaraţie pe propria răspundere că familia /persoana singură utilizează lemn pentru încălzire.

– declaraţie pe propria răspundere că familia /persoana singură nu a beneficiat de subvenţii la încălzirea locuinţei

– acte doveditoare privind componenţa familiei şi acte doveditoare privind veniturile.

     Art.4  Prezenta se duce la îndeplinire  de către  comisia special constituită în acest sens .

     Art.5  Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

-Mijloace de publicitate

-Dosar hotărâri /dosar ședință

-Comisia prevazută la art 4 .

 

   

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează:

            ALMAȘ IOAN                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                     OPRIȘ MARIA