HOTĂRÂREA NR. 42 din 25 iunie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 42

                                                Din 25 iunie 2013

Privind alocarea unor fonduri pentru  premierea echipei de fotbal Rapid Jibou pentru rezultatele obtinute in campionatul judetean sezonul  2012-2013

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 25 iunie 2013,

            Având în vedere:

– expunerea de motive a d.lui primarului cu nr.3031/2013 privind alocarea unor fonduri pentru premierea echipei de fotbal Rapid Jibou pentru rezultatele obtinute in campionatul judetean 2012-2013; solicitarea cu nr. 18/10.06.2013 a presedintelui Clubului Sportiv Rapid Jibou.

– referatul nr.2794/2013 al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune, la cererea Clubului Sportiv Rapid Jibou,  alocarea sumei  pentru  premierea echipei de fotbal Rapid Jibou pentru rezultatele obtinute in campionatul judetean 2012-2013

–    avizele favorabile     ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 3193-3195/2013

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de  3800 lei din bugetul local, cap. 54 02 Alte servicii publice generale pentru  premierea echipei de fotbal Rapid Jibou pentru rezultatele obtinute in campionatul judetean sezonul 2012-2013.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                 Rus Dan                                                                              SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria