HOTĂRÂREA  nr.189

Din  20.12.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.189

Din  20.12.2022

privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar la Sport Club orasenesc Jibou 

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

           -raportul de specialitate nr.16013/16.12.2022 privind virari de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar;

-referatul de aprobare  nr. 16012/16.12.2022 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

           Potrivit prevederilor art art.49, alin.5 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar astfel: 

ReducereDenumirearticolbugetarDenumirearticolbugetarMajorare
26,7010.01.01 Salarii de bază20.05.01 Uniforme și echipament20,00
56,7010.01.12 Indemnizațiiplătiteunor personae din afara unității20.05.30 Alte obiecte de inventar20,00
4,5010.01.17 Indemnizații de hrană20.01.30 Alte bunuri și serivcii pentru întreținere și funcționare54,80
2,9010.03.07 Contribuții asiguratorii pentru pensii  
4,0020.01.03 Încălzit, Iluminat și forța motrică  

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Compartimentul Contabilitate.

Art.4   Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

         – Sport Club orasenesc Jibou 

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment Contabilitate

-Publicitate/mass media

          -Dosar hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ:

                    ALMAȘ  IOAN                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA