HOTĂRÂREA NR.96 Din 29.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                          

HOTĂRÂREA NR.96

Din 29.06.2020

privind aprobarea cererii de finanțare  pentru proiectul ”Modernizarea iluminatului public în orașul Jibou și satele apartinatoare” cod SMIS 125172

       Consiliul local al orașului Jibou,

       Având în vedere:

           -Referatul de aprobare nr.7341/26.06.2020   a domnului Primar ;

-Raportul de specialitate nr.7342/26.06.2020 al Compartimentului  Investiții managementul Proiectelor privind  aprobarea cererii de finanțare  pentru investiția ”Modernizare liceu Tehnologic Octavian Goga și construire sală de sport în localitatea Jibou, județul Sălaj”depus pentru finantare in cadrul  Programul Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public;

          -avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate ale  Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

  În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă proiectul MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC IN ORASUL JIBOU SI SATELE APARTINATOARE, cod SMIS 125172, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC IN ORASUL JIBOU SI SATELE APARTINATOARE, cod SMIS 125172, în cuantum de 12.160.373,17 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 11.882.962,97 lei și valoare totală neeligibilă de 277.410,20 lei.

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI JIBOU, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 237.659,28 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC IN ORASUL JIBOU SI SATELE APARTINATOARE, cod SMIS 125172.

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC IN ORASUL JIBOU SI SATELE APARTINATOARE, cod SMIS 125172, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Orasului Jibou.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6. Se împuternicește DAN GHIURCO să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele ORASULUI JIBOU.

ART.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

ART.8 Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului- județul Sălaj

            -Domnul Primar

            -Compartimentul management de proeicte și achiziții publice

            -Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale

            -Publicitate /dosar de ședință  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:

ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA