HOTĂRÂREA NR.18 Din 26.02.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.18

Din 26.02.2019

Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.2380/2018

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

         – raportul de specialitate nr. 1847/20.02.2019 al Serviciului contabilitate  prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.2380/2018,

-cererea chiriașului  Tite Florin de prelungire a contractului  de închiriere pentru chioșcul nr. 1 la intrare îm piața agroalimentară;

          – expunerea de  motive  a domnului Primar  nr. 1848/2019 și  avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local;

          Văzând prevederile art.36 alin(2) lit. b, art.36 alin.( 5) lit. a, din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul   art.45,  alin (3) din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere  nr.2380/2018 pentru un an de zile  pentru spațiul comercial  închiriat  situat în orașul Jibou str.1Mai nr. 22 la intrarea în piața agroalimentară pentru  comercializare de produse alimentare/ nealimentare,  prin act adițional.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar Biroul urbanism și Serviciul Contabilitate.

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județului Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul Contabilitate

-Biroul urbanism

-Publicitate /dosar de ședință 

-Domnul Tite Florin în calitate de chiriaș

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

COTUȚ ȘTEFAN- plecat din localitate                           SECRETAR ORAȘ

      Semnează 3 consilieri                                                      OPRIȘ MARIA

Micle Corina

Sarkozi Paul Mureșan Augustin