HOTĂRÂREA  nr.73

Din  24.05.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                              HOTĂRÂREA  nr.73

Din  24.05.2022

privind aprobarea preluării de către Sport Club Orășenesc Jibou a dreptului de participare în Campionatul Național de fotbal sezon 2022/2023 în Liga a IV-a de la

Asociația Club Sportiv Rapid Jibou

Consiliul local al al orașului Jibou;          

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.6636/20.05.2022 al domnului primar privind aprobarea preluării de către Sport Club Orășenesc Jibou a dreptului de participare în Campionatul Național de fotbal sezon 2022/2023 în Liga a IV-a de la Asociația Club Sportiv Rapid Jibou;

-Raportul de specialitate  nr.6637/20.05.2022 privind aprobarea preluării de către Sport Club Orășenesc Jibou a dreptului de participare în Campionatul Național de fotbal sezon 2022/2023 în Liga a IV-a de la Asociația Club Sportiv Rapid Jibou;

-Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

-Hotărârea nr.1 din 18.05.2022 a Adunarii Generale a Asociatiei Club Sportiv Rapid Jibou privind cedarea dreptului de participare în Campionatul Național de fotbal sezon 2022-2023 în Liga a IV-a a echipei de fotbal precum și a drepturilor de activitate sportivă, în favoarea clubului sportiv de drept public Sport Club Orășenesc Jibou înființat de Orașul Jibou prin HCL nr. 56 din 20.04.2021 ;

În baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 321/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare, HG nr.1447/2007 cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul  prevederillor art. 129 alin(2) lit.d, art.129 alin(7) lit. f), art 130 , 139 (3)lit I art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă preluarea de către Sport Club Orășenesc Jibou a dreptului de participare în Campionatul Național de fotbal sezon 2022/2023 în Liga a IV-a de la Asociația Club Sportiv Rapid Jibou precum și a tuturor drepturilor de activitate sportivă.

Art.2 Se aprobă contractul de activitate sportivă, conform Anexei parte integranta din prezenta .

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a acesteia se incredinteaza domnul primar .

Art.4 Prezenta se comunica cu

       -dl. Primar

       – Institutia Prefectului jud. Salaj 

       – comp. Organizare,salarizare,resurse umane,

       – dosar hotarari/ dosar de sedinta

       -publicitate / mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ     PINTEA VICTOR                          SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA