HOTĂRÂREA  nr.113 din  23.10.2018

HOTĂRÂREA  nr.113

Din  23.10.2018

privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 95/2018 pentru investiția „Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal nr. 2 din localitatea Jibou „

Consiliul local al oraşului Jibou,

Având în vedere

-raportul de specialitate nr.13026 din 23.10. 2018 al  compartimentului  investiții, managementul proiectelor   privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 95/2018 pentru investiția „Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal nr. 2 din localitatea Jibou „

-expunerea de motive  a domnului primar nr. 13027/23.10.2018 și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

Potrivit prevederilor art.44 alin.  1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate  cu prevederile   art.36 alin (2) lit  b, coroborat cu alin (4) lit d, din

Legea 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată

În temeiul prevederilor art.45 alin( 3)  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu  modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se  aprobă  actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin  HCL nr. 95/2018 în urma încheierii contractelor de achiziție publice pentru investiția „Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal nr. 2 din localitatea Jibou„ ,conform anexei parte integrantă din prezenta .

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire se încredințează  domnul Primar, Serviciul Contabilitate și Compartimentul Managementul proiectelor și Achiziții Publice.

     Art.3  Prezenta se comunică cu

-Instituția Prefectului județului Sălaj

-Domnul  Primar

-Serviciul contabilitate

-Comaprtimentul Managementul Proiectelor și Achiziții Publice

-Dosar  hotărâri/dosar de ședință

-Mass-media/Publicitate

             

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează 

  COMAN CRISTINA VERONICA                                 SECRETAR ORAȘ

                                                                                                     OPRIȘ MARIA

ANEXA LA HCL nr.113  /2018

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici aprobati prin HCL nr. 95/2018, in urma incheierii contractelor de achizitie publice pentru investitia „ Reabilitarea si modernizarea gradinitei cu program normal nr.2 din localitatea Jibou„.

Pentru investitia “Reabilitarea si modernizarea gradinitei cu program normal nr.2 din lo0calitatea Jibou”, prin HCL 95/2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici rezultati in urma realizarii Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, astfel :

-total general 1.743.913,23 lei cu TVA inclus,

respectiv  C+M 1.396.112,57 lei cu TVA inclus

in urma achizitiei de lucrari si servicii (proiectare proiect tehnic, dirigentie de santier) valorile indicatorilor se prezinta astfel:

Total general 1.680.049,76 lei inclusiv TVA

Din care C+M 1.431.337,64 lei inclusiv TVA