HOTARAREA nr. 111 Din 30. 07. 2019

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                           HOTARAREA  nr. 111

                                           Din 30. 07. 2019                            

Privind incheierea a doua contracte de asistenta juridica pentru reprezentare in instanta

Avand in vedere

–  raportul de specialitate nr 9114din 22.07.2019   prin care se propune incheierea a doua contracte de asistenta juridica pentru reprezentare in instanta

– referatul de aprobare nr 9115 /22.07.2019 emis de primarul orasului Jibou ,avizul favorabil al  comisiei  de specialitate nr 1 si 3  ale Consiliului local .

     Potrivit prevederilor

– art 109(3) din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ ,

– art 1(2)lit b  din OUG  nr 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor  publice si intarirea disciplinei  financiare  si de  modificare  si completare a unor acte normatine

    Vazand  prevederile art 129 (14 ) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

     In temeiul  prevederile art 139 (1,3) art 196 (1)lit a  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

                                HOTARASTE

      Art 1 –Sa aproba incheierea unui contract de asistenta  juridica pentru reprezentare la instanta de fond  in dosar cu 1065/84/2018   pe rol la Judecatoria Jibou  de  catre domnul avocat Gavris Ioan Darie, avocat in Baroul SALAJ

     Art 2– Sa aproba incheierea unui contract de asistenta  juridica pentru reprezentare la instanta de fond in dosar cu  457/1752/2018   pe rol la Judecatoria Jibou  de  catre domnul avocat Gavris Ioan Darie, avocat in Baroul SALAJ

    Art  3-  Valoarea  totala a celor doua contracte este de  10.000 lei.

    Art  4 -Prezenta se duce la indeplinire de catre  domnul primar  si Serviciul Contabilitate ,Buget ,Finante .

    Art  5 – Prezenta se comunica cu

 -Dl Primar

-Institutia Prefectului –Judetul Salaj

-dosar hotarari/dosar de sedinta

– Serviciul Buget ,Finante Contabilitate .

-publicitate/mass media

 PRESEDINTE DE SEDINTA                      Contrasemneaza SECRETAR oras

  Muresan Augustin                                            Opris Maria