HOTĂRÂREA nr.48

Din 13.03.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                        

HOTĂRÂREA nr.48

Din 13.03.2023

privind rectificarea bugetului  pe trimestrul I anul 2023

Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

– Raportul de specialitate al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale nr. 3034 / 09.03.2023;

– Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 3034 / 09.03.2023;

– Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 ale Consiliului local;

Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederillor prevederile art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a), art. 139 alin.  (1,3) art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Rectificarea bugetului local ca urmare a recuperării concediilor medicale achitate în anii precedenți și a încasării sentintelor judecătorești în sumă de 81.52 mii lei, vă rugăm să aprobați rectificarea bugetară după cum urmează:

                                                                                                                                              mii lei

Reduceri mii leiUAT ORAȘ JIBOUMajorari mii lei
52.4551020103 Autorități executive 850101 Plati efectuale in anii anteriori si recuperate in anul curent6502040102 Inv. secundar inferior Sc. Gimnazială „Lucian Blaga” 200530 Alte obiecte de inventar10.00
6502040202 Inv. secundar superior „Liceul Teoretic  Ion Agarbiceanu” 200103 Incalzit, iluminat si forta metrica10.00
51020103 Autoritati executive 200103 Incalzit, iluminat si forta metrica12.00
51020103 Autoritati executive 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare15.45
51020103 Autoritati executive 2011 Carti, publicatii si materiale documentare5.00
29.07650250 Alte cheltuieli în domeniul învatamantului 850102 Plati efectuale în anii anteriori și recuperate în anul curent in sectiunea de dezvoltare700250 Alte servicii publice 710130 Alte active fixe                        Obiectiv de investitii: -Studiu de oprtunitate privind dezvoltarea transportului public29.07

Art.2  Rectificarea bugetului local cu suma de 293.53 mii lei din excedentul anului anterior pentru finanțarea obiectivelor de investiții după cum urmează:

                                                                                                                            mii lei

 Venituri:

400214  Sume din excedentul bugetului local utilizate

pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                     293.53

Cheltuieli:                                                                                              

700250 Alte servicii publice                                                                             293.53                                         

710101 Construcții                                                                                            101.00      

Obiectiv de investitii:

– Imbunatatirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populatiei din nord-estul judetului                                                                                       101.00  

710130 Alte active fixe                                                                                     192.53

Obiectiv de investitii:                                       

– Studiu de oprtunitate privind dezvoltarea transportului public                         30.93

– Studiu de oprtunitate privind delegarea transportului public                            60.00                                                                          – Studiu de oportunitate pentru concesionare teren Cuceu in supraf de 50Ha    24.00    

– Extindere canalizare la satele apartinatoare orasului Jibou:

Rona, Husia,Cuceu, Var                                                                                       30.00

-Studiu  urbanistic privind operațiunile de regenerare urbană la nivel

UAT Oraș Jibou                                                                                                   47,60

       Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

        Art.4  Prezenta se comunică cu:

– Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            – Primarul orașului Jibou

– Trezoreria Jibou

– Serviciul Buget, finanțe, contabilitate impozite și taxe locale

– Dosar de ședință/publicitate

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ

                BIG  VALENTIN                                    SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                                   TEGLAȘ  RODICA