HOTARAREA NR. 89 Din 14 iulie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 89

                                                Din 14 iulie  2016

privind rectificarea bugetului local 2016

            Consiliul Local al  Oraşului Jibou, intrunit in sedinta extraordinara in data de

14 iulie 2016,

            Având în vedere referatul nr. 9400/13.04.2016 al biroului buget, finante, contabilitate,  expunerea de motive a primarului, avizul comisiei de specialitate nr.1

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr.273/2006  privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In baza prevederilor art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,  republicată,

                                                Hotaraste:

            Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local 2016 conform Anexei care face parte

integranta din prezenta hotarare.

Art. 2    Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează d-na  Opriş Dorina, inspector,

sef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale.

      Art. 3   Prezenta se comunică cu:

  PRESEDINTE DE SEDINTA,

      Muresan Augustin                                                   Contrasemeneaza:

                                                               SECRETAR ORAS,

                                                                   Opriş   Maria